Navigačný riadok

EÚ vyzýva na maximálne využitie potenciálu tvorby „zelených“ pracovných príležitostí - 02/07/2014

Pracovníci v Portugalsku pri zbere separovaného odpadu zo smetiakov na recykláciu © EÚ

EÚ predstavila plán, ako čo najlepšie využiť pracovné príležitosti v ekologických odvetviach a ako podporiť pracovníkov v kontexte prechodu na „ekologické hospodárstvo“.

„Zelené“ pracovné miesta – vrátane práce s informáciami, technológiami alebo materiálmi, ktoré pomáhajú chrániť životné prostredie – patria medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce v Európe. 

Patria sem pracovné miesta zamerané na:

  • recykláciu,
  • biodiverzitu,
  • izoláciu na zvýšenie energetickej účinnosti,
  • zachovanie kvality ovzdušia či
  • technológie výroby energie z obnoviteľných zdrojov.

Dokonca aj počas recesie sa počet pracovných miest v týchto oblastiach zvýšil o 20 %. EÚ považuje posun v hospodárstve smerom k týmto odvetviam za kľúč k dosiahnutiu udržateľného rastu. 

Podľa jej odhadov by sa v odvetví ekologického hospodárstva mohlo do roku 2020 vytvoriť 20 mil. pracovných miest.

Podpora zelených pracovných miest

Ekologizácia hospodárstva bude zahŕňať vytváranie nových typov pracovných miest a transformáciu existujúcich. Vyvolá to dopyt po pracovníkoch s odbornými zručnosťami, vedomosťami a praktickými skúsenosťami.

Súčasťou plánu EÚ na podporu tvorby pracovných miest v „zelených“ odvetviach a pomoc pracovníkom prispôsobiť sa zmenám je:

  • včasná identifikácia zručností a znalostí, ktoré budú potrebné v týchto oblastiach a pomoc pracovníkom pri ich získavaní,
  • presun daňového zaťaženia z práce na znečisťovateľov,
  • podpora diskusie medzi zamestnávateľmi a odborovými organizáciami s cieľom zabezpečiť podporu pracovníkov,
  • zlepšenie medzinárodnej výmeny poznatkov o raste ekologických odvetví, 
  • poskytovanie usmernení pre malé podniky s cieľom pomôcť im zvládnuť prechod, dosiahnuť súlad s predpismi týkajúcimi sa životného prostredia a predvídať nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Ekologické hospodárstvo

V reakcii na zmeny klímy a globálny nedostatok zdrojov sú pre ekologické hospodárstvo charakteristické technologické inovácie, rozvoj nových trhov a zmeny v dopyte spotrebiteľov a priemyslu.

Európska únia považuje prechod na ekologické hospodárstvo za životne dôležitý: neefektívne využívanie zdrojov a neudržateľný tlak na životné prostredie predstavujú výzvy dlhodobého hospodárskeho rastu. 

Rastúci dopyt v rozvíjajúcich sa hospodárstvach znamená nevyhnutný rast cien surovín a zdrojov energie. Je potrebné, aby európske hospodárstvo bolo schopné lepšie reagovať na takéto zmeny.

Plán, ktorý predložila Európska komisia, teraz musia schváliť Rada ministrov EÚ a Európsky parlament.

Maximálne využitie potenciálu pracovných príležitostí v ekologickom hospodárstve – tlačová správa françaisDeutschEnglish

Zamestnanosť v ekologickom hospodárstve – najčastejšie otázky English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy