Διαδρομή πλοήγησης

Βοήθεια στις επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των αναδιαρθρώσεων - 13/12/2013

Άνδρας και γυναίκα με φακέλους στα χέρια © EU

Η ΕΕ προτείνει βέλτιστες πρακτικές για να αμβλύνει τις επιπτώσεις των αναδιαρθρώσεων και των απολύσεων στους εργαζομένους και την κοινωνία.

Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν θιγεί από την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, που αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στο πλαίσιο της ύφεσης. Από το 2002 έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη πάνω από 16.000 πράξεις αναδιάρθρωσης, που είχαν ως συνέπεια την απώλεια περισσότερων από 2 εκατομμύρια θέσεων εργασίας.

Στόχος της ΕΕ είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτής της τάσης με την εισαγωγή ενός συνόλου βέλτιστων πρακτικών για τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις οργανώσεις των εργοδοτών και τις δημόσιες διοικήσεις.

Σε συνέχεια δημόσιας διαβούλευσης, η ΕΕ κατάρτισε κατευθυντήριες γραμμές pdf - 164 KB [164 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) που βασίζονται στις πραγματικές εμπειρίες επιχειρήσεων. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές απαντούν στις ιδιαίτερες ανησυχίες κάθε ενδιαφερόμενης ομάδας και προτείνουν τρόπους πρόβλεψης των αναδιαρθρώσεων και διαχείρισης των σχετικών διαδικασιών.

Οι προτεινόμενες βέλτιστες πρακτικές αναμένεται να βοηθήσουν, αφενός, τις επιχειρήσεις να προβλέπουν καλύτερα τις μελλοντικές ανάγκες σε εργατικό δυναμικό και δεξιότητες και, αφετέρου, τους εργαζομένους να βρουν άλλη δουλειά σε περίπτωση απόλυσης. Τα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν:

  • μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς
  • συνεχή εκτίμηση των αναγκών σε θέσεις εργασίας και δεξιότητες
  • στήριξη των εργαζομένων με επιμόρφωση, επαγγελματικό προσανατολισμό και βοήθεια στην αναζήτηση νέας δουλειάς
  • συμμετοχή εξωτερικών φορέων, όπως δημόσιων αρχών, πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών κέντρων
  • πλήρη αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Εκτός από την παροχή βέλτιστων πρακτικών, οι προτάσεις της ΕΕ στοχεύουν επίσης να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους μακροπρόθεσμα. Λαμβάνουν επίσης υπόψη τις ευρύτερες βιομηχανικές και κοινωνικές επιπτώσεις των αναδιαρθρώσεων στις θιγόμενες πόλεις και περιφέρειες.

Η ΕΕ καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν και να προωθήσουν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και να εξετάσουν τη σκοπιμότητα εφαρμογής τους στους υπαλλήλους του δημοσίου. Σε έκθεση που θα δημοσιευτεί έως το 2016 θα καθοριστεί αν είναι αναγκαία η ανάληψη περαιτέρω δράσης, όπως η θέσπιση νέων κανόνων σε επίπεδο ΕΕ.

Η Επιτροπή προτείνει βέλτιστες πρακτικές για να μετριαστούν οι επιπτώσεις των αναδιαρθρώσεων DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι