Navigatsioonitee

Üleskutse võtta meetmeid nii töötute kui ka töökohti loovate ettevõtjate abistamiseks - 20/06/2013

Noored hoiavad küsimärgiga kaarte © iStockphoto

Komisjon kutsub ELi juhte üles saavutama kokkulepe praktiliste meetmete osas, mille eesmärk on võidelda noorte tööpuudusega ning luua ettevõtjasõbralik keskkond väikeettevõtjatele.

Nii noored inimesed kui ka väikeettevõtjad on majanduskasvu suunavaks jõuks - sellepärast on vastavad teemad ka päevakorral ELi juhtide kohtumisel 27. ja 28. juunil Brüsselis. Komisjoni ettepanekud saadetakse kõigile ELi juhtidele ja Euroopa Parlamendi liikmetele.

Euroopas on praegu umbes kuus miljonit töötut, kes on alla 25-aastased. Mõnes riigis on rohkem kui pooled tööd soovivatest noortest töötud.

Komisjoni üleskutse võtta meetmeid noorte töötuse vähendamiseks DeutschEnglishfrançais pakub uusi ideid, kuidas suurendada noorte tööhõivet, ning julgustab valitsusi rakendama kiiresti kavasid, milles on juba kokku lepitud – üks selline on näiteks noortegarantii DeutschEnglishfrançais .

Ministrid kiitsid noortegarantii heaks aprillis. Selle meetmega nähakse ette, et kõigile noortele pakutakse kas hea töökoht, õpipoisiks olemise, praktikal osalemise või õpingute jätkamise võimalus nelja kuu jooksul pärast kooli lõpetamist või töötuks jäämist.

Komisjon palub esitada piirkondadel, kus üle 25% noortest on töötud, üksikasjalikud kavad, kuidas algatust rakendatakse, keda sellega hõlmatakse, kes selle eest maksab ning kuidas seda jälgitakse.

Noortegarantii kasutuselevõtmine oleks paljude piirkondade jaoks lihtsam, kui noorte tööpuuduse kõrvaldamiseks eraldatud kuus miljardit eurot oleks kättesaadav koheselt (vastavalt komisjoni ettepanekule), mitte jaotatud kogu ELi järgmise seitsmeaastase rahastamisperioodi peale.

ELi portaal EURES on juba abiks teises ELi liikmesriigis tööd otsivatele inimestele, avaldades töökuulutusi ning võimaldades tööotsijatel laadida üles oma CV. Algatus Sinu esimene EURESi töökoht annaks täiendavat abi, mida välismaale tööle minna soovivad noored vajavad, rahastades keelekursusi ja muud koolitust ning reisikulude hüvitamist. Süsteemi katsetatakse praegu kuues riigis.

Sellesarnased algatused oleksid muidugi palju edukamad, kui oleks saadaval ka töökohti. Üks moodus töökohtade loomiseks on väikeettevõtjatele soodsate tingimuste loomine - praegu jääb nende arvele umbes kaks kolmandikku erasektori töökohtadest.

2012. aastal palus komisjon väikeettevõtjatel määrata kindlaks ELi õigusaktid, mis tekitavad neile kõige rohkem probleeme. Paljusid neist õigusaktidest DeutschEnglishfrançais on juba täiustatud – väikeettevõtjatel on nüüd parem juurdepääs riigihangetele, samuti on lihtsustatud tooteohutuse eeskirju.

Komisjon loodab, et ELi juhtide kokkulepe asjaomastes küsimustes annab uut hoogu Euroopa pürgimustele pöörata majanduskasv jälle tõusuteele.

Noorte tööpuudusest täiendavalt

Euroopa väikeettevõtlusest täiendavalt DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad