Navigācijas ceļš

Sieviete ar pildspalvu rokā pēta laikraksta darba piedāvājumu sadaļu © ES

Pateicoties Komisijas jaunajiem priekšlikumiem, eiropiešiem būs vēl vieglāk doties strādāt uz citu ES valsti.

ES dalībvalstu pilsoņiem ir tiesības dzīvot un strādāt citā ES valstī. Šīs pamattiesības ir izdevīgas ne tikai darba ņēmējiem, bet ieguvējas ir arī valstis, kurās viņi strādā, jo viņi tur liek lietā savas prasmes un kompetenci.

ES pilsoņiem, kuri strādā citā ES valstī, teorētiski vajadzētu būt tādām pašām iespējām strādāt, tādiem pašiem darba nosacījumiem, sociālajam nodrošinājumam un nodokļiem kā attiecīgās uzņēmējvalsts iedzīvotājiem.

Tomēr praksē daudzi no 10,7 miljoniem ES migrējošo darba ņēmēju tiek dažādi diskriminēti.

Piemēram, attiecībā uz konkrēta darba veidiem tiklab valdībām, kā arī uzņēmumiem var būt diskriminējoši darbā pieņemšanas noteikumi, kvotas vai prasības par pilsonību. Samaksas un amatā paaugstināšanas noteikumi var nebūt tādi paši kā attiecīgās valsts pilsoņiem. Pieredze un profesionālā kvalifikācija var netikt atzīta vispār vai tikt atzīta citādi.

Šo šķēršļu dēļ cilvēki nelabprāt pdf - 11 MB [11 MB] English (en) français (fr) dodas strādāt uz citu ES dalībvalsti.

Tāpēc Komisija ierosina pasākumus, kas vajadzīgi, lai darba ņēmēji Eiropas Savienībā varētu vieglāk izmantot savas tiesības strādāt citā ES dalībvalstī. Šīs tiesības nu jau pastāv kādus 50 gadus un tiek garantētas ar ES dibināšanas līgumiem un Pamattiesību hartu English . Saskaņā ar priekšlikumu ES dalībvalstīm būtu pienākums:

  • nodrošināt oficiālus kontaktpunktus ES migrējošajiem darba ņēmējiem — un viņu darba devējiem —, kur viņi var saņemt informāciju, palīdzību un konsultācijas par šīm tiesībām;
  • paredzēt tiesiskās aizsardzības līdzekļus gadījumos, kad darba ņēmēji no citām ES dalībvalstīm tiek diskriminēti;
  • ļaut arodbiedrībām un citām organizācijām sākt administratīvu procesu vai tiesvedību to privātpersonu vārdā, kuru tiesības netiek ievērotas.

Jo labāk cilvēki ir informēti, jo efektīvāk viņi var izmantot savas tiesības. 2010. gada aptaujā pdf - 4 MB [4 MB] English (en) français (fr) konstatēja, ka 67 % cilvēku uzskata, ka viņi nav labi informēti vai vispār nav informēti par tiesībām, kas viņiem garantētas kā ES pilsoņiem.

Turpmākie posmi

Lai priekšlikumi varētu iegūt likuma spēku, tie vispirms jāapstiprina ES valstu valdībām un Eiropas Parlamentam.

Palīdzība un konsultācijas par ES pilsoņu tiesībām

Tā tiek atvieglota cilvēku ikdiena — sekot aktuālajiem priekšlikumiem Deutsch (de) English (en) français (fr)

2013 — Eiropas Pilsoņu gads English (en) français (fr)

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites