Navigatsioonitee

Takistuste kõrvaldamine mõnes teises ELis liikmesriigis töötamisel - 29/04/2013

Pliiatsit käes hoidev naine ajalehest töökuulutusi lugemas © EU

Uute ettepanekutega muutuks eurooplastele mõnda teise ELi liikmesriiki tööle asumine veelgi lihtsamaks.

ELi kodanikel on õigus elada ja töötada ükskõik millises ELi liikmesriigis. See põhiõigus tuleb kasuks üksikutele töötajatele, kuid nende oskuste kaudu ka nende riikide majandusele, kus nad tööle asuvad.

Mõnes teises ELi liikmesriigis töötavad ELi kodanikud peaksid teoreetiliselt saama võrdse kohtlemise asjaomase riigi kodanikega seoses töökohtadele juurdepääsu, töötingimuste, sotsiaalkindlustuse ja maksustamisega.

Kuid tegelikult saavad paljud 10,7 miljonist ELi võõrtöötajast teatud diskrimineerimise osaliseks.

Näiteks võivad valitsused või ettevõtjad kehtestada diskrimineerivaid töölevõtmise eeskirju, kvoote või kodakondsusega seotud nõudeid teatavat liiki töökohtade puhul. Palga- ja edutamiseeskirjad ei pruugi olla samad, mis asjaomase riigi kodanike puhul. Kogemusi ja kutsekvalifikatsioone ei pruugita tunnustada võrdselt asjaomase riigi kodanikega. Võib-olla ei tunnustata neid üldse.

Need takistused võivad vähendada inimeste soovi pdf - 11 MB [11 MB] English (en) français (fr) asuda tööle mõnda teise ELi liikmesriiki.

Sellise olukorra lahendamiseks on komisjon kavandanud meetmeid, et muuta töötajatele ELi tööõiguste kasutamine hõlpsamaks. Need õigused on kehtinud juba umbes 50 aastat ning need on tagatud ELi aluslepingute ja põhiõiguste hartaga English . Kõnealuste meetmete kohaselt peaksid ELi liikmesriigid:

  • esitama ametlikud kanalid ELi võõrtöötajate ja nende tööandjate jaoks, mille vahendusel nad saaksid teavet, abi ja nõuandeid oma õiguste kohta;
  • kehtestama õiguskaitsevahendid teistest ELi liikmesriikidest pärit töötajate diskrimineerimisega seotud küsimuste lahendamiseks;
  • võimaldama ametiühingutel ja teistel organisatsioonidel algatada haldus- või õigusmenetlusi nende üksikisikute nimel, kelle õigusi on rikutud.

Asjaomaste meetmetega oleksid inimesed teadlikumad oma õigustest ning nad saaksid neid tõhusamalt kasutada. 2010. aastal läbiviidud uuringu pdf - 4 MB [4 MB] English (en) français (fr) tulemusel leidis 67% inimestest, et neid ei ole piisavalt või üldse teavitatud ELi kodakondsusest tulenevatest õigustest.

Järgmised sammud

ELi liikmesriikide valitused ja Euroopa Parlament peavad ettepanekud enne nende kehtima hakkamist heaks kiitma.

Abi ja nõuanded teie õiguste kohta ELi kodanikuna

Kodanike elu lihtsustamine – tutvuge olemasolevate ettepanekutega

2013 – Euroopa kodanike aasta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad