Navigatsioonitee

Parem toetus abivajajatele - 20/02/2013

Kodutu mees magab trepikojas © EU

Komisjon annab liikmesriikidele suuniseid sotsiaalvaldkonna eelarve tõhusamaks kasutamiseks, et kaitsta ühiskonna vaesemaid.

Viis aastat kestnud majanduskriisi tõttu on miljonid inimesed sattunud rahalistesse raskustesse või vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse äärele. Kodutute arv on kõikjal ELis suurenenud. Riiklike sotsiaalsüsteemide võimalused hakkavad ammenduma ning valitsustel on raskusi üha suureneva abivajajate hulga toetamisega.

Probleemi leevendamiseks annab komisjon liikmesriikidele suuniseid English selle kohta, kuidas oma sotsiaalvaldkonna eelarvet kõige paremini kasutada, et raskustesse sattunud kodanikke aidata ning sotsiaalset ühtekuuluvust suurendada.

Komisjon on oma soovitustes võtnud aluseks sellised liikmesriikides rakendatud strateegiad, mille kasu elanikkonnale ja majanduskasvule tervikuna on juba tõestust leidnud. Nendega investeeritakse teenustesse, mille eesmärk on täiendada inimeste oskusi ning aidata neil ära kasutada pakutavaid võimalusi. Asjaomastes riikides on üldjuhul vähem vaesust, paremini koolitatud tööjõud, kõrgem tööhõive tase ja paremad majanduslikud tingimused. Komisjoni suunised keskenduvad järgmistele teemadele:

  • inimeste vajadustele vastamine kõigil nende elu pöördelistel hetkedel – saab teha rohkem selleks, et vähendada sotsiaalse kriisi ohtu ning vältida suuremaid sotsiaalkulusid tulevikus;
  • abi pakkumine neile, kes seda tõesti vajavad, lihtsustades eeskirju ning tagades tõhusamalt piisava toetuse;
  • inimeste parem integreerimine ühiskonda ja tööturule, võimaldades muu hulgas taskukohasemat lastehoidu ja haridust, koolitust ning toetust tööotsingutel, eluasemetoetust ja kättesaadavat tervishoidu.

Pakett hõlmab ka soovitusi laste vaesuse vähendamiseks ning terviklikumaks lähenemiseks lapsesõbralikele sotsiaalsetele investeeringutele.

Lastesse ja noortesse investeerimine on tõhus viis ühest põlvkonnast teise üle kanduva vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse nõiaringi katkestamiseks. Tuleb teha rohkem jõupingutusi selleks, et parandada inimeste võimalusi hilisemas elus.

Paketiga täiendatakse komisjoni ettepanekuid muu hulgas tööhõive, noorte tööhõive ja pensionide valdkonnas, mille eesmärk on pakkuda lahendusi Euroopa sotsiaalsetele ja majanduslikele probleemidele.

Järgmised sammud

Komisjon jälgib ELi liikmesriikide sotsiaalkaitsesüsteemide kohandamist ning annab vajadusel konkreetsetele riikidele soovitusi.

Veel sotsiaalkaitsest ja sotsiaalsest kaasatusest ELis

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad