Ścieżka nawigacji

Kolejka przed urzędem pracy w Hiszpanii © UE

UE musi koordynować działania służące pobudzaniu wzrostu i tworzeniu miejsc pracy, nieść pomoc tym, których kryzys doświadczył najbardziej, oraz walczyć z pogłębiającą się nierównością społeczną.

Minęło pięć lat od wybuchu kryzysu gospodarczego, a Unia Europejska znów pogrąża się w recesji – pracy nie ma już około 26 milionów osób.

Spadły dochody gospodarstw domowych – niemal co czwarta osoba jest dotknięta problemem ubóstwa lub nim zagrożona. Jak wynika z raportu Komisji „Sytuacja w dziedzinie zatrudnienia i sytuacja społeczna w Europie w 2012 r. English ”, skutki kryzysu najmocniej odczuły kraje Europy południowej i wschodniej.

W raporcie pokazano, które spośród środków wprowadzonych jako wsparcie dla grup w najtrudniejszej sytuacji (młodzi ludzie, bezrobotne kobiety i samotne matki) przyniosły rzeczywiste korzyści. Kraje UE mogą wykorzystać te informacje przy opracowywaniu własnych strategii i przygotowywaniu wspólnych rozwiązań.

Co UE robi w tej sprawie?

Osoby szukające pracy mają większe szanse jej znalezienia w tych krajach UE, które przeprowadziły zasadnicze reformy swoich rynków pracy i systemów zabezpieczenia społecznego.

Komisja wezwała wszystkie państwa członkowskie do przeprowadzenia takich reform w ramach swoich propozycji w zakresie zatrudnienia (kwiecień 2012 r.) oraz zaleceń dla poszczególnych krajów English (en) dotyczących budżetów krajowych i strategii gospodarczych na lata 2012–2013.

Jej propozycje obejmowały skuteczniejsze inwestowanie w edukację i szkolenia oraz wspieranie tworzenia stanowisk wymagających wysokich kwalifikacji w sektorach, w których występuje wzrost, takich jak zielona gospodarka, technologie informacyjne i komunikacyjne oraz opieka zdrowotna.

Raport pokazuje również, że większość krajowych systemów zabezpieczeń społecznych dochodzi już do granic swoich możliwości i rządom jest coraz trudniej reagować na potrzeby rosnącej grupy osób dotkniętych ubóstwem.

Komisja planuje je wesprzeć, przygotowując w tym roku wskazówki dla każdego kraju UE dotyczące wprowadzenia w życie zrównoważonych i efektywnych środków wsparcia socjalnego.

Przepaść gospodarcza w strefie euro

Raport potwierdza istnienie ogromnych dysproporcji na poziomie stóp bezrobocia między południowymi a północnymi krajami strefy euro. Pod koniec roku 2011 odnotowano między nimi różnicę w wysokości 7,5 punktu procentowego.

Różnica ta może wystawić na próbę koordynację gospodarczą w strefie euro. Komisja wzywa kraje strefy euro do ściślejszego koordynowania swojej polityki w dziedzinie podatków i zatrudnienia. W swoim planie działania na rzecz pogłębionej unii gospodarczej i walutowej Komisja określa poszczególne etapy prowadzące do osiągnięcia postawionych celów, w tym także wspólny budżet jako środek czasowego wsparcia dla krajów w potrzebie.

Konieczne jest też podjęcie dalszych wysiłków w celu przezwyciężenia kryzysu zadłużenia w strefie euro i zwiększenia inwestycji w tworzenie miejsc pracy, podnoszenie kwalifikacji i promowanie włączenia społecznego.

Strategia UE w dziedzinie zatrudnienia – więcej lepszych miejsc pracy

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki