Navigatsioonitee

Inimesed järjekorras tööbüroo ees Hispaanias © EU

Euroopa vajab majanduskasvu ja töökohtade loomise koordineerimist, kriisist enim mõjutatute abistamist ning tegelemist tekkiva sotsiaalse ebavõrdsusega.

Majanduskriis on kestnud viis aastat ning EL on taas languses, jättes umbes 26 miljonit inimest tööta.

Kodumajapidamiste sissetulekud on vähenenud ning pea iga neljas inimene on kas vaesunud või sellest ohustatud. Eriti raskelt on kriis tabanud Lõuna- ja Ida-Euroopa riike, nagu ilmneb komisjoni aruandest, milles käsitletakse Euroopa tööhõivet ja sotsiaalarengut 2012. aastal English .

Aruandest on näha, millised meetmed kriisi tõttu kõige rohkem kannatanute (s.h noored täiskasvanud, töötud naised ja üksikemad) abistamiseks on tõhusad. ELi liikmesriigid võivad kasutada seda teavet, et kohandada oma poliitikat ning töötada välja ühiseid lahendusi.

Mida EL ette võtab?

Töötajatel on paremad töö leidmise võimalused sellises ELi liikmesriikides, kus on viidud läbi olulisi tööturu ning sotsiaalsüsteemide ümberkorraldusi.

Komisjon kutsus kõiki liikmesriike üles tegema asjaomaseid ümberkorraldusi vastavalt oma 2012. aasta aprilli tööhõivet käsitlevatele ettepanekutele ning riigispetsiifilistele soovitustele English (en) , mis hõlmasid riigieelarveid ja majanduspoliitikat ajavahemikuks 2012–2013.

Ettepanekud hõlmavad tõhusamat investeerimist haridusse ja koolitusse ning kõrge kvalifikatsiooniga töökohtade loomise toetamist sellistes kasvusektorites, nagu keskkonnasõbralik majandus, info- ja sidetehnoloogiad ning tervishoid.

Aruandest ilmneb ka, et enamus riikide tervishoiusüsteeme on end ammendanud ning valitsustel on raskusi vaesunud inimeste arvu kasvu tõttu.

Komisjon kavatseb osutada hiljem sel aastal abi, esitades igale liikmesriigile suunised, kuidas rakendada jätkusuutlikke ja tõhusaid sotsiaaltoetuse meetmeid.

Euroalas majanduslõhe

Aruanne kinnitab töötuse määra suurt erinevust euroala põhja- ja lõunaosa vahel. 2011. aasta lõpus oli see 7,5 protsendipunkti.

Selline erinevus võib häirida euroala majanduskoordineerimist. Komisjon kutsub euroala riike üles paremini koordineerima oma maksu- ja tööhõivepoliitikat. Komisjoni sügavama majandus- ja rahaliidu kavas sätestatakse, kuidas seatud eesmärke saavutada, kaasa arvatud ühine eelarve hädas olevate riikide ajutiseks abistamiseks.

Rohkem tööd on vaja teha euroala võlakriisi lõpetamiseks ning investeeringute suurendamiseks töökohtade loomisse, oskuste uuendamisse ja sotsiaalsesse kaasatusse.

Euroopa tööhõivestrateegia – luua rohkem ja paremaid töökohti

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad