Navigačný riadok

Oživenie hospodárstva s veľkým počtom pracovných miest - 19/04/2012

Šesť robotníkov s bezpečnostnými prilbami na hlave © EÚ

Komisia prostredníctvom odporúčaní vyzýva národné vlády k prijatiu koordinovaných opatrení na podporu tvorby pracovných miest, reformy trhu práce, investícií do zručností, zlepšenie prepojenia medzi dopytom a ponukou pracovných miest, tvorby politík v oblasti zamestnanosti a na podporu financovania.

Tvorba pracovných miest je jedným z najpálčivejších problémov EÚ v snahe o vymanenie sa z hospodárskej krízy. Nezamestnanosť je na historických maximách. Takmer 24,5 milióna ľudí je bez práce English, čo predstavuje viac ako 10 % pracovne aktívneho obyvateľstva.

Na riešenie tohto stavu pripravila Komisia balík všeobecných aj špecifických odporúčaní pre jednotlivé oblasti o tom, ako čo najlepšie podporiť zamestnávanie a pomôcť ľuďom nájsť si prácu.

Cieľom odporúčaní je poskytnúť uchádzačom o zamestnanie viac možností na zlepšenie kvalifikácie a zároveň vytvoriť viac pracovných príležitostí. Zamestnané osoby získajú možnosť osvojiť si zručnosti potrebné na prispôsobenie sa meniacim požiadavkám na trhu práce. O podporu sa budú môcť uchádzať aj zamestnávatelia, ktorí vytvoria nové pracovné miesta.

Medzi všeobecné odporúčania patria:

  • posilnenie tvorby pracovných miest prostredníctvom stimulov pre podniky, podnikateľov a živnostníkov a stanovenia dôstojných a udržateľných miezd;
  • dôraz na kľúčové odvetvia priemyslu, ktoré vytvárajú nové pracovné miesta: ekologické hospodárstvo, sektor zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, odvetvia s novými technológiami atď.
  • využitie existujúcich programov EÚ na financovanie tvorby pracovných miest
  • reforma pracovných trhov s cieľom prispôsobiť sa budúcim požiadavkám
  • vytváranie programov na rozširovanie celoživotného vzdelávania a programov pre mladých ľudí, ktoré im pomôžu získavať praktické skúsenosti a zlepšia ich možnosti uplatniť sa na trhu práce
  • investície do programov na rozširovanie zručností a prispôsobovanie sa budúcim potrebám trhu práce
  • odstraňovanie prekážok zamestnávania v iných krajinách EÚ
  • zlepšovanie koordinácie politík zamestnanosti v Európe
  • zvyšovanie účasti organizácií zamestnávateľov a zamestnancov na tvorbe politík zamestnanosti

Ďalšie kroky

V prípade úspešnej realizácie prispejú opatrenia k naplneniu jedného z hlavných cieľov stratégie Európa 2020, t. j. k dosiahnutiu 75 % miery zamestnanosti osôb vo veku 20 až 64 rokov v EÚ do roku 2020.

Od roku 2013 plánuje Komisia zaviesť hodnotiacu tabuľku na zaznamenávanie pokroku pri implementácii plánov na vytváranie pracovných miest.

Európska stratégia zamestnanosti – vytvárať nové a kvalitnejšie pracovné miesta

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy