Ścieżka nawigacji

Działania na rzecz odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu - 19/04/2012

Sześciu robotników w kaskach ochronnych © UE

Zalecenia dla rządów krajowych wzywają do podjęcia skoordynowanych działań w dziedzinie tworzenia miejsc pracy, reformowania rynku pracy, inwestowania w umiejętności, dopasowywania kwalifikacji pracowników do oczekiwań pracodawców oraz opracowywania konkretnych działań w zakresie polityki zatrudnienia i finansowania.

Jedną z najpilniejszych potrzeb UE na drodze do przywrócenia wzrostu gospodarczego jest stworzenie nowych miejsc pracy. Stopa bezrobocia osiągnęła rekordowy poziom – obecnie około 24,5 mln ludzi jest bezrobotnych English (czyli ponad 10 proc. osób będących w stanie pracować).

W reakcji na tę sytuację Komisja opracowała szereg zaleceń odnoszących się zarówno do gospodarki ogólnie, jak i do poszczególnych jej sektorów. W zaleceniach tych przedstawiono optymalne sposoby na to, jak zwiększyć liczbę ofert pracy i jak pomóc osobom bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia.

Zalecenia mają na celu zapewnienie osobom poszukującym pracy szerszych możliwości szkolenia i zatrudnienia. Obejmują one również wsparcie dla osób, które mają pracę, ale potrzebują nabyć nowe umiejętności, aby dostosować swój profil do zmieniających się potrzeb pracodawców. UE planuje również udzielanie wsparcia pracodawcom tworzącym nowe miejsca pracy.

Ogólne zalecenia dotyczą następujących kwestii:

  • zachęcanie do tworzenia miejsc pracy poprzez wspieranie przedsiębiorstw, przedsiębiorców i osób prowadzących działalność na własny rachunek, w tym również ustalanie trwałych i godnych wynagrodzeń
  • ukierunkowanie działań na kluczowe branże, w których powstają miejsca pracy, takie jak: zielona gospodarka, sektor opieki zdrowotnej i społecznej, technologie cyfrowe itp.
  • wykorzystywanie istniejących programów UE do finansowania działań sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy
  • zreformowanie rynków pracy w celu dostosowania ich do przyszłych potrzeb
  • opracowanie programów propagujących uczenie się przez całe życie i umożliwiających młodym ludziom odbywanie szkoleń, które mogą pomóc im w rozwoju zawodowym
  • przewidywanie, jakie kwalifikacje będą poszukiwane w przyszłości, oraz inwestowanie w szkolenia specjalistyczne w tej dziedzinie

  • usuwanie przeszkód w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy w innym kraju UE
  • rozwijanie systemów takich jak bazy danych EURES, które umożliwiają osobom szukającym pracy dostęp do ofert pracy z całej Europy
  • usprawnienie koordynacji polityki zatrudnienia w całej Europie
  • zwiększenie zaangażowania organizacji pracodawców i pracowników w kształtowanie polityki zatrudnienia.

Kolejne etapy

Wdrożenie tych zaleceń pozwoli UE zrealizować jeden z podstawowych celów strategii Europa 2020 na rzecz wzrostu gospodarczego – zwiększyć do 75 proc. wskaźnik zatrudnienia wśród osób w wieku od 20 do 64 lat.

Już od początku 2013 r. postępy w realizacji tego celu będą monitorowane w postaci tzw. tablicy wyników.

Europejska strategia zatrudnienia – tworzenie lepszych i liczniejszych miejsc pracy

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki