Cosán nascleanúna

Seisear oibrí is clogaid sábháilteachta orthu © AE

Iarrtar ar rialtais náisiúnta beart comhordaithe a dhéanamh maidir le cruthú post, athchóiriú an mhargaidh saothair, infheistíocht i scileanna, ceangal idir poist agus lucht cuardaigh poist, beartais fostaíochta agus maoiniú.

Poist a chruthú, sin ceann de na hábhair imní is práinní san AE agus é ag iarraidh teacht slán ón ngéarchéim gheilleagrach. Tá ardú as cuimse tagtha ar dhífhostaíocht – tá timpeall 24.5 milliún duine as obair English, sin breis is 10% den lucht saothair.

Mar fhreagairt air sin, tá pacáiste moltaí, idir ghinearálta agus shonracha, ag an gCoimisiún faoi na bealaí is fearr chun an t-éileamh ar oibrithe a mhéadú agus cuidiú le daoine poist a aimsiú.

Tá sé mar aidhm leis na moltaí sin níos mó oiliúna agus breis deiseanna fostaíochta a thabhairt do dhaoine atá ag lorg poist. Thabharfaí cuidiú dóibh siúd atá ag obair na scileanna a theastaíonn uathu a fhoghlaim le go mbeidh siad i dtiúin leis na riachtanais atá ag athrú. Thabharfaí tacaíocht freisin d'fhostóirí atá ag cruthú fostaíochta.

Ar na moltaí ginearálta tá:

  • cruthú fostaíochta a spreagadh trí thacú le gnólachtaí, fiontraithe agus féinfhostaithe, agus pá cóir, inbhuanaithe san áireamh
  • díriú ar phríomhthioscail ina bhfuil poist á gcruthú: an geilleagar glas, an earnáil sláinte agus cúraim shóisialta, an geilleagar digiteach, srl.
  • cláir AE atá ann cheana a úsáid chun cruthú fostaíochta a mhaoiniú
  • na margaí saothair a athchóiriú le go bhféadfar an t-éileamh a shásamh
  • cláir a fhorbairt leis an bhfoghlaim fadsaoil a spreagadh agus oiliúint a chur ar dhaoine óga le dul chun cinn a dhéanamh ina ngairm bheatha
  • infheistiú in oiliúint scileanna, riachtanais fostaíochta a thuar don todhchaí
  • bacainní ar phost a aimsiú i dtír eile AE a bhaint
  • scéimeanna mionchoigeartúcháin, bunachar fostaíochta EURES san áireamh, a cheanglaíonn lucht cuardaigh poist le poist ar fud na hEorpa
  • comhordú na mbeart fostaíochta san Eoraip a fheabhsú
  • rannpháirtíocht fostóirí agus grúpaí oibrithe i ndéanamh beartais fostaíochta a mhéadú.

Na chéad chéimeanna eile

Má fheidhmítear na moltaí, cuideoidh siad leis an AE 75% de dhaoine idir 20-64 bliain a chur ag obair faoi 2020 – ceann de spriocanna na Straitéise Fáis Eoraip 2020.

Úsáidfear scórchlár le súil a choimeád ar an dul chun ó thús 2013.

Straitéis fostaíochta na hEorpa – níos mó fostaíochta agus poist níos fearr a chruthú

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links