Navigatsioonitee

Töövõimalusterohke majanduse taastumine - 19/04/2012

Kuus kaitsekiivritega töölist © EL

Soovitused liikmesriikide valitsustele koordineeritud meetmete võtmiseks seoses töökohtade loomise, tööturureformide, oskustesse investeerimise, tööotsijatele sobivate töökohtade leidmise, tööhõivepoliitika ja rahastamisega.

Töökohtade loomine on üks ELi suurimatest mureküsimustest majanduskriisist väljumiseks tehtavate jõupingutuste raames. Töötuse määr on saavutanud rekordtaseme – umbes 24,5 miljonit inimest on töötud English, mis moodustab üle 10% tööjõust.

Sellise olukorra lahendamiseks esitab komisjon meetmepaketi (nii üldiste kui ka sektoripõhiste) soovitustega, mis hõlmavad parimaid viise selleks, et suurendada nõudlust töötajate järele ning aidata inimestel leida töökohti.

Asjaomaste soovituste eesmärgiks on pakkuda tööotsijatele rohkem koolitus- ja töövõimalusi. Need, kes juba töötavad, saaksid abi selliste oskuste omandamisel, mis on vajalikud tööga seotud muutuvatele nõudmistele vastamiseks. Abi saaksid ka uusi töökohti loovad tööandjad.

Üldised soovitused hõlmavad järgmist:

  • julgustada töökohtade loomist, toetades ettevõtteid, ettevõtjaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, sealhulgas ja inimväärset ja jätkusuutlikku töötasu;
  • keskenduda olulisematele tööstusharudele, kus töökohti luuakse: keskkonnasäästlik majandus, tervishoid ja sotsiaalhoolekande sektor, digimajandus jne;
  • kasutada töökohtade loomiseks olemasolevaid ELi programme;
  • reformida tööturge, pidades silmas nõudlust tulevikus;
  • töötada välja programme elukestva õppe toetamiseks ning noortele koolituste pakkumiseks, et edendada nende karjääri;
  • investeerida oskuskoolitustesse, prognoosida tööalaseid nõudeid tulevikus;
  • eemaldada takistused töökoha leidmisel mõnes teises ELi liikmesriigis;
  • tõhustada tööhõivepoliitika koordineerimist kõikjal Euroopas;
  • suurendada tööandjate ning töötajate rühmade kaasatust tööhõivealase poliitika kujundamisel.

Järgmised etapid

Kui kõnealuseid soovitusi rakendataks, oleks 2020. aastaks ELi tööhõivemääraks 75% (20−64-aastaste isikute puhul), mis on üks peamisi Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärke.

Tulemustabelis esitatakse saavutatud edusammud alates 2013. aasta algusest.

Euroopa tööhõivestrateegia – luua rohkem ja paremaid töökohti

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad