Διαδρομή πλοήγησης

Καλύτερη προστασία των συντάξεών μας - 20/02/2012

Η ΕΕ καταρτίζει σχέδια για να διασφαλίσει ότι οι πολίτες λαμβάνουν επαρκείς συντάξεις όταν βγαίνουν στη σύνταξη.

Η σύνταξη αποτελεί τη βασική πηγή εισοδήματος για έναν στους τέσσερις Ευρωπαίους. Δεδομένου ότι ο αριθμός των συνταξιούχων αυξάνεται ταχύτερα από τον ενεργό πληθυσμό, οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν δίκαιες, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις.

Καθώς η οικονομική κρίση ασκεί επιπλέον πίεση στους εθνικούς προϋπολογισμούς, η ΕΕ διερευνά τρόπους συνεργασίας με τις κυβερνήσεις, ώστε αυτές να συνεχίσουν να παρέχουν αξιοπρεπείς συντάξεις στο μέλλον.

Σε συνέχεια της διαβούλευσης για τα ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα και την ετήσια επισκόπηση της Επιτροπής για την ανάπτυξη (2012) DeutschEnglishfrançais, ένα νέο έγγραφο πολιτικής για τις βιώσιμες συντάξεις  στοχεύει να επιτύχει καλύτερη ισορροπία μεταξύ του χρόνου παραμονής στην εργασία και του χρόνου συνταξιοδότησης, να διασφαλίσει σε όσους εγκαθίστανται σε άλλη χώρα τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων και να βοηθήσει τους πολίτες να αποταμιεύουν περισσότερο για το μέλλον τους.

Οι βασικές προτάσεις περιλαμβάνουν:

  • την κατάλληλη αναπροσαρμογή των πρακτικών τόσο στον χώρο όσο και στην αγορά εργασίας, ώστε να βελτιωθούν οι ευκαιρίες για τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας
  • την ενθάρρυνση των εργοδοτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων να αναπτύξουν ιδιωτικά συνταξιοδοτικά συστήματα και την παρότρυνση των κυβερνήσεων να παρέχουν κίνητρα, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις
  • την καλύτερη προστασία των συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων για όσους έχουν εργαστεί σε περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ
  • τη σύνδεση της ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής, τον περιορισμό της πρόωρης συνταξιοδότησης και τη μείωση της διαφοράς μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τη συνταξιοδότηση.

Αν και τα συνταξιοδοτικά συστήματα εμπίπτουν κυρίως στην αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων, αποτελούν όλο και περισσότερο ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για την απασχόληση και την ανάπτυξη, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά και να στηρίζει τις συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις.

Η ΕΕ μπορεί επίσης να επιφέρει προστιθέμενη αξία με τη θέσπιση κατάλληλης νομοθεσίας, τη παροχή χρηματοδοτικής στήριξης και τον συντονισμό των πολιτικών. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερη σημασία έχουν η νομοθεσία κατά των διακρίσεων (κυρίως λόγω φύλου και ηλικίας), η χρηματοδοτική στήριξη για να ενθαρρυνθούν οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας να παραμείνουν στην αγορά εργασίας, καθώς και η διατύπωση συστάσεων σε κάθε χώρα με στόχο την καθοδήγηση των κυβερνήσεων.

Το 2011 η Επιτροπή διατύπωσε συστάσεις σε 16 χώρες της ΕΕ, ενώ πέντε επιπλέον χώρες προσυπέγραψαν μεταρρυθμίσεις στον συγκεκριμένο τομέα.

Οι συντάξεις στην ΕΕ DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι