Navigatsioonitee

Rohkem paremaid töökohti - 23/11/2010

Pliiatsit käes hoidev naine ajalehest töökuulutusi lugemas © EU

Uues tegevuskavas sätestatakse meetmed, mille abil saavutada 2020. aastaks ELis 75% tööhõive.

Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava eesmärk on muuta tööturud paindlikumaks, anda töötajatele vajalikud oskused, parandada töötingimusi ning luua uusi töökohti.

Peamine 2020. aastaks seatud eesmärk on saavutada 75% tööhõive kõigi 20-64-aastaste inimeste hulgas. See on üks ELi majanduskasvu ja töökohtade loomist käsitleva Euroopa 2020. aasta strateegia English võtmeelementidest.

Töökohtade loomine on hetkel Euroopas üks suuremaid mureküsimusi. Praegu on 10% inimestest vanuses 20-64 töötud. See on kokku 23 miljonit inimest. Kuid asi ei ole selles, et vabu töökohti ei ole. Prognooside kohaselt on 2015. aastaks IT-, tervishoiu- ja teadusvaldkonnas ELis puudu 2,7 miljonit oskustega töötajat.

Liidu vananev elanikkond muudab olukorra veelgi keerukamaks. Töötavate inimeste osakaal peab suurenema, et säilitada tasakaal seoses nii paljude inimeste pensionile jäämisega järgnevatel aastatel, kui ka majanduslanguse tõttu kaotatud töökohtadega.

Tegevuskavas on neli prioriteeti:

Tööturgude ajakohastamine

Ühtne tähtajatu tööleping annab töötajatele seda parema kaitse, mida kauem nad töötavad. Lepinguga tagatakse töötajatele suurem tööalane turvatunne, kuid samas oleks see ka piisavalt paindlik ning ärgitaks tööandjaid töötajaid värbama.

Oskuste ja töökohtade kokkusobitamine

Veebipõhine andmebaas, mis prognoosib pakutavaid oskusi ning nõudlust vastava tööjõu järele, aitab inimestel teha haridus- ja koolitusalaseid valikuid, võttes aluseks tulevase tööturu. See suurendaks nende võimalusi tööd leida.

Ettevõtjatel oleks samuti võimalus kõnealust saiti kasutada. Seeläbi on neil lihtsam leida töötajaid, kellel on vajalikud oskused. Sellised ennetavad meetmed peaksid aitama vältida oskustega töötajate defitsiiti.

Tegevuskavas kutsutakse samuti üles kogu ELis kutsekvalifikatsioone tunnustama, eelkõige Euroopa kutseoskuste passi abil.

Paremad töökohad ning töötingimused

Komisjon vaatab läbi kehtivad õigusaktid, mis käsitlevad tööaega, tervist ja ohutust ning väljastpoolt ELi pärit töötajate integratsiooni.

Töökohtade loomine

Komisjon teeb ettepanekud töökohtade loomise hõlbustamiseks bürokraatia vähendamise läbi. Nende hulka kuuluvad näiteks tööjõukulud (v.a palgakulud) ning õiguslikud takistused, mis on seotud töötajate värbamise ja vallandamise, uute ettevõtete loomise ning füüsilisest isikust ettevõtjaks olemisega.

Komisjonil on kavas hakata tegevuskavas esitatud 13 meedet kohaldama praegusest kuni 2014. aastani.

Rohkem teavet töökohti käsitleva ELi tegevuskava kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad