Navigatsioonitee

Naised ei saa ikka veel meestega võrdväärset palka - 05/03/2010

Komisjon suurendab jõupingutusi palgaerinevuse vähendamiseks.

Naised teenivad ELis meestest keskmiselt 18 % vähem. See on erinevus, mis on viimase 15 aasta jooksul vaevu kahanenud ning mõnes riigis isegi kasvanud.

Uus õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik Viviane Reding DeutschEnglishfrançais on arvamusel, et jätkuv palkadega seotud ebavõrdsus ei ole mitte üksnes ebaõiglane naiste suhtes, vaid see piirab ka majanduskasvu. Vananeva elanikkonna juures vajab EL naisi tööjõuturgu laiendama.

„Praeguse majanduskriisi tingimustes on palgaerinevuse näol tegemist Euroopale lubamatu kuluga,” ütles ta 8. märtsil tähistatava rahvusvahelise naistepäeva eel Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Barrosoga peetud ühisel pressikonverentsil.

Ta võttis omale kohustuseks suurendada tööandjate teadlikkust, propageerida soolist võrdõiguslikkust töökohal ja toetada vahendite väljatöötamist palgaerinevuse mõõtmiseks. „Tööandjate suhtes võiks kohaldada rangemaid karistusmeetmeid”, ütles Reding.

José Manuel Barroso ütles, et naised on tema teise ametiaja üks prioriteete, sest järgmise viie aasta jooksul võetakse kõigi poliitiliste meetmete puhul arvesse soolist perspektiivi. Ta tõi välja viis prioriteetset tegevusvaldkonda, mille hulka kuuluvad näiteks tööturud, otsuste tegemine, soopõhine vägivald ja välissuhted. Kõnealune naiste harta on aluseks uuele ELi strateegiale, mis avalikustatakse hiljem käesoleval aastal.

Uue ELi uuringu pdf - 2 MB [2 MB] English (en) kohaselt leiab 80 % eurooplastest, et palgaerinevuse probleemi lahendamiseks tuleb kiiresti võtta meetmeid. Palgaerinevus on seotud meestele ja naistele makstava keskmise tunnitasu erinevusega kõigis majandussektorites. Rahalises mõttes tähendab see seda, et naised teenivad iga meeste poolt teenitud 1 euroga võrreldes ainult 82 senti.

Seda rahalist erinevust, mis on riigiti märkimisväärselt erinev, mõjutavad meeste ja naiste erinev töökorraldus (nt meeste ja naiste arv kutsealade lõikes), ühel töökohal töötatud aeg ning see, kas nad töötavad täis- või osalise tööajaga.

See ei viita ilmtingimata võrdväärsetel töökohtadel makstava tasu erinevusele. ELi uuringutest nähtub isegi, et otsene diskrimineerimine on viimastel aastatel vähenenud. Selle asemel arvatakse, et palgaerinevus on tingitud traditsioonidest, stereotüüpidest ning töö- ja eraelu tasakaalus hoidmisega seotud probleemidest.

Naiste osakaal töötajate hulgas on kasvamas ning ligikaudu 60% kõigist ülikoolilõpetajatest on naised. Kuid naisi on vastutavatel ametikohtadel meestega võrreldes vähem ning samuti on nende ametid vähemtulusad.

Lugege täiendavalt naiste ja meeste olukorra kohta ELis

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad