Navigatsioonitee

16 % eurooplastest väidab, et on kogenud diskrimineerimist - 10/11/2009

Metallitööline ratastoolis © EC

Vanuseline diskrimineerimine on enamiku eurooplaste arvates kasvav probleem

Diskrimineerimist käsitleva viimase ELi uuringu kohaselt on majanduskriis sundinud eurooplasi rohkem arvama, et vanus võib tööturul kahjuks tulla.

Võrreldes aastataguse 42 %ga näeb nüüd ligikaudu 58 % eurooplastest vanuselist diskrimineerimist oma kodumaal üldlevinud probleemina. Isegi veel suurem osa neist (64 %) on arvamusel, et Euroopa töölised puutuvad selliste eelarvamustega veelgi enam kokku majanduslanguse järelmõjude tinimustes.

Uuringu eesmärk ei olnud kindlaks teha, kas võimaliku diskrimineerimise ohvreid peetakse liiga noorteks või liiga vanadeks. Uuringust võib järeldada, et avaliku arvamuse muutus peegeldab suurt töötute osakaalu noorte hulgas, kuid selles märgitakse ka, et vanuselist diskrimineerimist kaebasid suurema tõenäosusega üle 40-aastased inimesed.

Uuring Englishfrançais viidi läbi kahe nädala jooksul mais ja juunis. 27 ELi liikmesriigis ja 3 kandidaatriigis (Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ja Türgi) küsitleti ligikaudu 27 000 inimest. Arvesse võeti kuut diskrimineerimise vormi: etniline, sooline, vanuseline, puude alusel ning seksuaalse sättumuse ja usutunnistusega seotud diskrimineerimine.

Samasugust avaliku arvamuse muutumist täheldati ka puudega inimeste diskrimineerimise puhul. Eelmisel aastal läbi viidud sarnases uuringus pidas enamus vastajad kõnealust diskrimineerimise vormi harvaesinevaks. Nüüd nägi enamus seda probleemi üldlevinuna ning töötute arvu pideva kasvu taustal tõenäoliselt süvenevana.

Samas oli nende inimeste osakaal jätkuvalt 16 %, kes teatasid isiklikest kogemustest seoses erinevatel põhjustel toimunud ebaõiglase kohtlemisega viimase aasta jooksul.

See oli sama erineva diskrimineerimise liigitamisel. Näiteks ei suurenenud vanuselise ja soolise diskrimineerimise tegelike juhtumite arv.

Rahvusvähemuste vastast diskrimineerimist käsitatakse jätkuvalt suurima probleemina. 61 % vastanute arvates on see nende kodumaal üldlevinud. Tulemus oli samasugune ka eelmisel aastal, kuid nüüd järgneb sellele väikese vahega vanuseline diskrimineerimine (58 %).

Uuringu tulemusi arutatakse tõenäoliselt järgmisel nädalal Stockholmis peetaval soolist võrdõiguslikkust käsitleval Euroopa tippkohtumisel.

EL hakkas diskrimineerimist käsitlevat avalikku arvamust jälgima 2006. aastal osana kampaaniast, mille eesmärk on muuta inimesed oma õigustest teadlikumaks. Viimase uuringu kohaselt teab oma õigusi kõnealuses valdkonnas vaid üks kolmest eurooplasest.

Lugege täiendavalt diskrimineerimise vastase võitluse kohta ELis

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad