Navigatsioonitee

Uued oskused tähendavad paremaid töökohti - 17/12/2008

Pliiatsit hoidev noor naine ajalehest töökuulutusi lugemas © EC

Aruandest selgub, et enamik ELi töötajatest töötab varsti teenuste sektoris.

Euroopa tööturu tulevikku käsitleva uue aruande English kohaselt töötab ELis aastaks 2020 neljast inimesest kolm kindlustuse, tervishoiu, jaemüügi ja hariduse valdkonna teenuste alal.

Aruandest nähtub samuti, et järjest rohkem on selliseid ametikohti, mille puhul on lisaks üldistele analüütilistele, suhtlus-, arvutikasutamis- ja meeskonnatöö oskustele vaja ka kõrgharidust ning kõrgetasemelisi oskusi. Samal ajal eeldatakse, et suureneb nõudlus teatavate töökohtade järele, mille puhul nõutakse piiratud või üldse mitte mingisuguseid oskusi.

Euroopa valitsusjuhid lasid koostada aruande, et valmistada töötajaid paremini ette töötamiseks tulevikus vajatavatel töökohtadel English ning selleks, et vältida mõningaid praegu esinevaid ebakõlasid. Praegu on Euroopas paljudes tööstusharudes raskusi vabade töökohtade täitmisega, eriti kui nõutakse kõrgetasemelisi oskusi. Samas ei ole haruldane, et kõrgelt haritud inimesed teevad madalatasemelist tööd. Sellest võib järeldada, et teadmised ei võrdu sageli paremate oskustega.

Komisjon on avalikustanud oma plaanid jälgida tööturgu lähemalt, võttes arvesse majanduskriisi ning esitades korrapäraseid aruandeid eeldatava arengu kohta. Muude ettepanekute eesmärk on edendada tööalast nõustamist ja töötajate liikuvust ning parandada arusaamist ülemaailmsest tööturust. Seda tehakse kontaktide vahendusel rahvusvaheliste organisatsioonide ning riikidega, sealhulgas USA, Kanada ja Hiinaga. Kõnealuste püüdluste täiendavaks toetamiseks luuakse 2009. aastal eksperdirühm.

Euroopa tööturg on kiiresti muutumas uuenenud tehnoloogia, globaliseerumise, vananeva elanikkonna ja vähem süsihappegaasiheiteid tekitavale majandusele ülemineku tõttu. Jätkub nihe põllumajanduselt ja traditsiooniliselt tootmiselt teenustele ja teadmistepõhistele töökohtadele. Töötajate kohanemisvõime on majanduskasvu ja ühiskonna ühtekuuluvuse huvides väga oluline.

Ajavahemikus 2006–2020 luuakse ELis hinnanguliselt 20 miljonit töökohta. Lisaks hõlmab prognoos veel 80 miljonit töökohta, kui beebibuumi põlvkonna esindajad lähevad pensionile ja tööealine elanikkond väheneb. Prognooside kohaselt tekib tööjõu puudus ja seda isegi sektorites, kus töökohtade arv väheneb. Komisjon märkis, et majanduskriis muudab tööhõivealased prognoosid ebatäpseteks ning numbrid võivad muutuda.

Arutlusel on ka kava, mille kohaselt hakkaksid ELi riigid hariduse ja koolituse reformimise English alal koostööd tegema.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad