Navigatsioonitee

Lapsevanemaks olemise hind - 03/10/2008

Rase naine teist beebit süles hoides sülearvutit kasutamas

Aruandest selgub, et lastehoiuteenused on töötavate emade jaoks ELis ikka veel suur probleem.

Juba aastaid on lapsevanemad Euroopa Liidus püüdnud pingsalt leida häid ja taskukohaseid lastehoiuteenuseid. 2002. aastal kuulutasid ELi juhid lastehoiuteenused prioriteetseks valdkonnaks ning seadsid asja tõsidust rõhutades konkreetsed eesmärgid. Nad leppisid kokku, et lastehoiuteenused peaksid kättesaadavad olema ühele kolmandikule alla kolmeaastastest lastest ja 90%-le lastest, kelle vanus jääb kolme aasta ja kooliminekuea vahele.

Arenguaruande DeutschEnglishfrançais kohaselt on praegu, kuus aastat hiljem, enamik riike ikka veel kõnealuste eesmärkide saavutamisest kaugel.

ELi aruanne on osa suuremast emade töötamist käsitlevast paketist Englishfrançais. Ühe ettepaneku kohaselt antaks vastsetele emadele 18 nädalat tasustatud sünnituspuhkust, s.o praeguste õigusaktidega võrreldes neli nädalat rohkem.

Teise ettepaneku kohaselt saaksid füüsilisest isikust ettevõtjatest naised liikmesriigi sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu õiguse tasustatud sünnituspuhkusele. Pereettevõttes (nt talumajapidamises) töötavate naiste suhtes hakkaks kehtima sotsiaalkindlustus selliselt, et võimaldada neil lesestumise või lahutuse korral toime tulla.

Üksnes viis ELi riiki on saavutanud lastehoiuteenuste kättesaadavuse alase eesmärgi alla kolmeaastaste laste puhul. Need riigid on Portugal, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Luksemburg ja Sloveenia. Veel mõned riigid on neile peagi järele jõudmas. Kaheksa riiki on täitnud oma kohustuse vanemasse vanuserühma kuuluvate laste osas – Belgia, Taani, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Rootsi, Eesti ja Itaalia.

Lastehoiuteenuste puudus on probleem nii võrdsete võimaluste kui ka majanduskasvu puhul. See on üheks põhjuseks, miks iive enamikes ELi piirkondades langeb. Paarid kardavad saada last, sest nad ei pruugi tema jaoks lasteaiakohta leida.

Elanikkonna vananemist silmas pidades on ELil väga vaja naisi, et töötavate inimeste hulka suurendada. Kuid emad jätavad sageli oma töö, et hoolitseda laste eest. Üksnes 66% ülalpeetavate lastega naistest töötavad. Meeste hulgas on see osakaal 92%.

Selline mall takistab ELi püüdlusi vähendada sugudevahelist erinevust DeutschEnglishfrançais. Naised teenivad jätkuvalt meestest 15% vähem ning juhtivkohtadel töötavaid naisi on samuti vähem. „Liiga sageli juhtub see, et laste saamine vähendab naiste sissetulekut ja tööalaseid väljavaateid,” ütles tööhõivevolinik Vladimír Špidla.

Vastutus lastehoiuteenuste eest on liikmesriikide kanda, kuid nad võivad kõnealuste teenuste väljaarendamiseks saada ELi rahalist toetust. Ajavahemikus 2007–2013 eraldatakse selleks otstarbeks ligikaudu 500 miljonit eurot.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad