Navigatsioonitee

Majanduspoliitika kujundamisel tuleb võtta arvesse sotsiaalseid tegureid - 07/10/2013

Tööhõive ja sotsiaalküsimuste volinik László Andor pressikonverentsil.

EL tahab, et eelarvete koostamisel lähtutaks ka sotsiaalsetest näitajatest.

Kava näeb ette sotsiaalse tulemustabeli loomist. Sellega täiendataks majandusandmeid, mida võetakse arvesse leppides liikmesriikide valitsusega kokku nende riigieelarvetes.

Tulemustabel hõlmaks järgmist viit põhinäitajat:

  • töötus;
  • mittetöötavate ja mitteõppivate noorte määr;
  • leibkonna kasutada olev sissetulek;
  • ebavõrdsus;
  • vaesusriski indeks.

Sotsiaalne, mitte üksnes majanduslik

Eelmisel nädalal avaldatud kava kohaselt kaasatakse ametiühingud ja tööandjate organisatsioonid tihedamalt majanduspoliitika määratlemisse.

Asjaomane ettepanek on üks paljudest meetmetest, mille eesmärk on parandada majanduse juhtimist pärast finantskriisi.

Kava on ka vastus hiljutisele ELi tippkohtumisele, kus leiti, et 28 liikmesriigiga liit vajab paremaid viise majanduslike ja sotsiaalsete tingimuste jälgimiseks.

Ettepanek tuleb eeldatavasti arutlusele oktoobris toimuval Euroopa majandusliku integratsiooni sotsiaalset mõõdet käsitleval ELi tippkohtumisel.

Võitlus töötusega

Peaaegu neljandik euroala noortest on tööta, kuid noorte töötuse määr on riigiti väga erinev.

Suurim on see Kreekas (62,9%) ja väikseim Saksamaal (7,7%). Probleemi lahendamiseks tahab EL vähendada ühest liikmesriigist teise tööle asumisega seotud kulusid ja takistusi.

Uue tulemustabeli abil loodetakse potentsiaalsed sotsiaalsed probleemid ELi liikmesriikides varakult tuvastada, et oleks võimalik võtta ennetavaid meetmeid.

Kui Euroopa Parlament ja ELi valitsused kava heaks kiidavad, hakatakse alates järgmisest aastast majandusalaste otsuste tegemisel lähtuma ka sotsiaalsest tulemustabelist.

Pressiteade – sotsiaalne tulemustabel

Sotsiaalne tulemustabel – KKK DeutschEnglishfrançais

Euroopa majanduskasvu strateegia

Üleskutse võtta meetmeid töötute abistamiseks

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad