Navigatsioonitee

Järgmised sammud tõelise majandusliidu suunas - 21/03/2013

Pusle ELi lipuga, kus tükk on paigast ning paistab valgus © iStock/Eduard Härkönen

Esialgsete ettepanekute kohaselt loodaks võrgustik ELi liikmesriikide majandus- ja rahapoliitika tihedamaks integreerumiseks.

EL on eurokriisi algusest peale võtnud meetmeid, et reageerida peamistele majandusprobleemidele ning toetada majanduskasvu elavdamist ja töökohatde loomist.

2012. aasta oktoobris otsustasid ELi juhid, et reformide edendamiseks on ELi liikmesriikide vahel vaja luua veelgi tihedamad majandussidemed. Nad kutsusid üles pangandus-, fiskaal-, majandus- ja poliitilist liitu käsitlevate ettepanekute koostamisele.

Komisjon esitaski nende loomiseks asjaomase kava DeutschEnglishfrançaisportuguês . Komisjoni poolt nüüd väljapakutud esialgsed meetmed English on kavaga kooskõlas.

Ühes ettepanekus esitatakse võimalused, kuidas struktureerida ELi tasandil peetavaid arutelusid English tõelise majandus- ja rahaliidu teemal. Arutelude käigus hinnataks reformide tõenäolist toimet liikmesriikide majandusele ning võimaldataks liikmesriikidel juba eelnevalt võtta asjakohaseid meetmeid.

Teise ettepaneku kohaselt tehakse ELi liikmesriikidele ülesandeks viia ellu konkreetsed reformid English , leppides selleks omavahel vastavalt kokku. Lubatud on ka valitsustele antav ELi poolne finantsabi vajalike reformide elluviimiseks. Raha võiks kasutada näiteks kutsekoolituseks.

Tõhus koordineerimine

Need kaks ettepanekut käivitaksid protsessi, mis on vajalik sammude tegemiseks tihedama liidu suunas. Vastavalt kavas esitatule aitaksid asjaomased sammud tagada, et kogu ELis kogetavatele majandusprobleemidele reageeritakse koordineeritult ning tõhusamal moel.

Järgmise viie aasta jooksul koordineeriksid ELi liikmesriigid oma maksu- ja tööhõivepoliitikat. Raskustes olevatel euroala riikidel oleks juurdepääs ühisele eelarvele, mida toetab võlalunastamisfond, et aidata viia suuri avaliku sektori võlgasid jätkusuutlikule tasemele.

Viie aasta pärast võtaks EL järgmisi samme tõelise pangandus-, eelarve- ja majandusliidu suunas, mis tipneb poliitilise liiduga. Sellised hilisemad sammud nõuaks ELi aluslepingute muutmist ning suuremat demokraatlikku vastutust.

Plaan hõlmab ka seda, et ELi liikmesriigid rakendaksid juba kokkulepitud (või ettevalmistamisel olevaid) reforme paremaks majanduse ja eelarve juhtimiseks. Nad peavad kiitma heaks ka ELi eelarve ajavahemikuks 2014–2020 DeutschEnglishfrançais . Kui see on tehtud, tuleks luua eraldi eelarve, et aidata ELi liikmesriikidel reforme lõpule viia.

Täiendavalt tihedamast majanduse juhtimisest English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad