Navigatsioonitee

EL liigub pangandusliidu suunas - 14/12/2012

ELi juhid

13. detsembril Brüsselis toimunud tavapärasel aastalõpukohtumisel tõid ELi liikmesriikide presidendid ja peaministrid euroala riigid pangandusliidu loomisele lähemale.

Pärast 13. detsembri esimestel tundidel rahandusministrite poolt saavutatud kokkulepet, näitasid ka ELi riigi- ja valitsusjuhid pangandusliidu loomisele rohelist tuld.

Sellega nähakse ette Euroopa Keskapanga (EKP) otsene järelevaleve euroala pankade üle, eeldatavasti alates jaanuarist 2014. Ühtne järelevalvemehhanism on loodud eelkõige euroala riikide jaoks, kuid on avatud ka teistele ELi liikmesriikidele.

Komisjoni president José Manuel Barroso väljendas kokkuleppe üle oma heameelt ning ütles, et see peegeldab ELi ja euroala otsusekindlust. „Me ei luba nõrka järelevalvet ühegi panga üle euroala 6000st,” sõnas ta.

Nüüd on vaja kokkulepet pankade kapitalieeskirjade ning üksikute ELi liikmesriikide pangakriiside lahendamise ja hoiuste tagamise skeemide ühtlustamise osas. Komisjon esitab sellekohased ettepanekud 2013. aastal.

Euroopa Komisjon lisas päevakorda ka tihedama liidu tegevuskava DeutschEnglishfrançaisportuguês . Novembris algatatud tegevuskava käsitleb samme majanduslikuks, rahanduslikuks, eelarvealaseks ja poliitiliseks integratsiooniks. Tihedam koostöö asjaomastes valdkondades aitab tagada koordineerituma ja tõhusama reageerimise kogu ELi hõlmavatele majandusprobleemidele.

Tegevuskava kohaselt peaks EL järgmise 18 kuu jooksul astuma järgmised kolm sammu:

  • rakendama paremat majanduse ja eelarve juhtimist käsitlevad reformid, milles on juba kokku lepitud (või on menetlemisel);
  • leppima kokku eeskirjades, mis käsitlevad sekkumist juhul, kui pangad satuvad rahalistesse raskustesse;
  • kiitma heaks ELi eelarve aastateks 2014–2020 DeutschEnglishfrançais .

Brüsselis ELi riigi- ja valitsusjuhtide poole pöördudes rõhutas komisjoni president José Manuel Barroso vajadust eespool nimetatud tegevuskavaga seotud kiirete meetmete järele. Ta julgustas ELi liikmesriike oma reformidega jätkama.

Samuti soovis president Barroso, et ELi riigi- ning valitsusjuhid lepiksid kokku majandus- ja rahaliiduni jõudmiseni viivates sammudes. Komisjon tahaks seda näha ELi aluslepingute osana ning seepärast on tegevuskavas esitatud ka ettepanekud aluslepingute muutmiseks. Mis tahes uus kord peaks looma tasakaalu majandusdistsipliini, vastutuse ja solidaarsuse vahel.

Tegevuskavas selgitatakse, et majandus- ja rahaliiduga ühinevad riigid peavad tegutsema kiiremini ning otsustavamalt kui EL tervikuna, jäädes samas kindlaks kõiki 27 ELi liikmesriiki hõlmavale poliitikale.

Kohtumisel osalejad palusid esitada ajakava käsitlevad konkreetsed ideed ja ettepanekud 2013. aasta juunikuuks.

13. ja 14. detsembril toimuva kohtumise raames käsitleti ka ELi liikmesuse taotlusi, välispoliitilisi küsimusi ning kaitsepoliitikat. Komisjoni praegune eesmärk on muuta Euroopa kaitsesektor tõhusamaks ja konkurentsivõimelisemaks.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad