Navigatsioonitee

EL tõhustab võitlust maksustamise vältimise vastu - 11/12/2012

Kalkulaator ja prillid finantsaruandel © iStockphoto

ELis jääb igal aastal maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise tõttu saamata ligikaudu triljon eurot. Uues tegevuskavas julgustatakse ELi liikmesriikide valitsusi tegema koostööd, et karmistada meetmeid nende ettevõtjate ja üksikisikute suhtes, kes ei maksa nõuetekohaselt makse.

Maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise vastast võitlust käsitleva tegevuskavaga kehtestatakse lühiajalised, keskmise pikkusega ja pikaajalised meetmed asjaomase probleemi lahendamiseks ja saamata jäänud maksutulude tagasisaamiseks.

EL soovitab alustada asjaomast kampaaniat meetmetega, mis on suunatud maksuparadiiside ning tehniliste nüansside vastu, mida ettevõtjad kasutavad maksudest kõrvalehoidumiseks.

ELi liikmesriikides on praegu kehtestatud erinevad standardid maksuparadiiside määratluse kohta, samuti ka erinevad eeskirjad asjaomase küsimusega tegelemiseks. See tähendab, et maksuparadiisidega seotud mis tahes tehinguid saab teha nende riikide kaudu, kus kehtivad leebeimad seadused.

Lähenemisviis, mille kohaselt esmalt tuvastataks maksuparadiisid ning seejärel võetaks nende suhtes meetmeid, võimaldaks piirata makuspetturite võimalusi erinevate riiklike süsteemide ärakasutamisel.

EL soovitab liikmesriikidel koostada maksuparadiiside must nimekiri. See saadaks tugeva signaali ning sellele võiksid järgneda muudatused praegu kehtivatesse maksualastesse kokkulepetesse. Samas peletab see eemale investorid.

Selleks et hoida ära ettevõtjate poolset maksustamisest kõrvalehoidumist, peaksid ELi liikmesriigid kõigepealt tugevdama topeltmaksustamise konventsioone (mille kohaselt enamas kui ühes riigis tegutsevad ettevõtjad ei pea maksma makse mõlemas riigis). Kuid seaduselüngad võimaldavad mõnedel ettevõtjatel asjaomaseid konventsioone ära kasutada ning üldse mitte makse maksta.

Sellist laadi maksustamise vältimise osakaal on kasvanud (nn agressiivne maksuplaneerimine) ning tegevuskavas soovitatakse viise, kuidas seda võimaldavatest õiguslikest tehnilistest nüanssidest vabaneda.

Kui riigid üritavad asjaomast probleemi iseseisvalt lahendada, jääb oht, et ettevõtjad viivad lihtsalt oma tegevuse üle teise riiki. Asjaomastest seaduselünkadest vabanemiseks on vaja kogu ELi hõlmavat reageerimist ning on vaja tagada, et mitte ükski riik ei kannaks probleemi lahendamisel rahalist kahju.

Euroopa Komisjon jälgiks kõnealuste soovituste rakendamist ning survestaks riike, kes ei tee erilisi edusamme.

Tegevuskava esitatakse nüüd Euroopa Parlamendile ning ELi liikmesriikide rahandusministritele heaks kiitmiseks.

Samal ajal töötab komisjon samuti välja ettepanekud täiendavate algatuste kohta maksustamise vältimise lahendamiseks. Need algatused on muu hulgas järgmised:

  • maksumaksjate juhend;
  • ELi maksukohustuslase registreerimise number;
  • kuritarvituse vältimise sätete läbivaatamine ELi õiguses;
  • suunised rahavoogude jälgimiseks.

ELi meetmed maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemiseks Deutsch (de) English (en) français (fr)

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad