Navigačný riadok

Ruka držiaca pero, ktoré ukazuje na obchodné výsledky na LCD monitore © iStock

Investori nakupujúci finančné produkty získajú na základe nových pravidiel kvalitnejšie informácie a väčšiu úroveň ochrany.

Finančná kríza ukázala, že EÚ potrebuje posilniť pravidlá týkajúce sa predaja investičných produktov spôsobom, aby investori získali prístup k prehľadnejším informáciám a kvalitnejšiemu poradenstvu.

Aktuálne pravidlá nedostatočne zohľadňujú vývoj v oblasti neustále zložitejších investičných produktov, ktoré sa ponúkajú na predaj malým investorom. Cieľom návrhov Komisie je stanoviť predajcom investičných produktov povinnosť zohľadňovať v prvom rade záujmy svojich zákazníkov.

Vyplnenie informačného vákua

Jeden z návrhov sa týka štandardného informačného letáku (tzv. dokumentu s kľúčovými informáciami – KID) DeutschEnglish , ktorý by investiční poradcovia mali povinne poskytovať investorom ku každému produktu. Tento dokument by investorom poskytol:

  • všetky podstatné informácie, aby sa mohli kvalifikovane rozhodnúť;
  • vysvetlenia potrebné na pochopenie zložitejších investičných produktov;
  • porovnanie rizík a nákladov rozličných produktov, aby si investori mohli vybrať tie, ktoré najlepšie vyhovujú ich potrebám.

Nákup poistenia – viac ochrany

Pravidlá pre poistenie sa v súčasnosti v krajinách EÚ neuplatňujú homogénne a okrem toho nie sú dostatočne podrobné na to, aby poskytli adekvátnu ochranu poistencov. Pravidlá sa dokonca na niektoré typy predaja poistných produktov vôbec nevzťahujú.

Komisia navrhuje spoločné normy pre všetky typy predaja poistenia DeutschEnglishfrançais bez ohľadu nato, či ide o predaj cez sprostredkovateľa alebo na priamo. Pravidlá zaručia spotrebiteľom riadne poradenstvo a informácie o provízii pre predajcu a ďalších poplatkoch.

... a podielové fondy

Európske podielové fondy – tzv. PKIPCP DeutschEnglishfrançais [podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov – undertaking for collective investment in transferable securities (UCITS)] spravujú približne 75 % všetkých kolektívnych investícií malých investorov v Európe. V záujme ochrany investícií sú aktíva PKIPCP uložené oddelene u spoločnosti označovanej ako depozitár PKIPCP, ktorá takisto dozerá na to, či správcovia fondu dodržiavajú stanovené investičné pravidlá.

Navrhované opatrenia by viedli k vytvoreniu jednoznačnejších a jednotnejších pravidiel platných pre PKIPCP DeutschEnglishfrançais , ktoré by upravovali:

  • povinnosti a zodpovednosť depozitárov;
  • systém odmeňovania správcov fondov, aby sa vylúčila ich motivácia podstupovať nadmerné riziká v záujme vlastného prospechu a aby sa sústredili na dlhodobý záujem investorov a ciele fondu;
  • celoplošné správne sankcie pre prípad porušovania právnych predpisov EÚ zo strany PKIPCP, ich riadiacich pracovníkov alebo depozitárov. Išlo by o sankcie dostatočne vysoké na to, aby sa porušovanie predpisov nevyplácalo.

Prísnejšie pravidlá podporia ďalšie opatrenia EÚ na ochranu investorov. Medzi ne patria predpisy zabezpečujúce investorom prístup ku kompenzáciám v prípade pochybenia emitenta produktu a iniciatívy zamerané na vzdelávanie a odbornú prípravu investorov vo finančnej oblasti.

Viac o finančných službách v EÚ

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy