Navigatsioonitee

Uute eeskirjadega peetakse silmas eelkõige investorite huve - 10/07/2012

LCD-ekraanil olevale kauplemisgraafikule pliiatsiga osutav käsi © iStock

Kavandatavate uute meetmetega saaksid finantstooteid soetavad investorid paremat teavet ja kaitset.

Nagu finantskriis on näidanud, peab EL investoritele selgema teabe ja parema nõustamise tagamiseks tugevdama investeerimistoodete müüki reguleerivaid eeskirju.

Eeskirjad ei ole pidanud sammu järjest keerulisemaks muutuvate toodetega, mis tavainvestoritele nüüd turul saadaval on. Komisjoni ettepanekute eesmärk on kohustada investeerimistoodete müüjaid asetama esiplaanile oma klientide huvid.

Teabelünga kõrvaldamine

Üks ettepanekutest käsitleb ühtset teabedokumenti DeutschEnglish , mille kohaselt peavad investeerimisnõustajad esitama investoritele teatud põhiteavet iga toote kohta. Selline dokument aitaks investoreil:

  • teha kindlaks vajalik põhiteave teadliku otsuse tegemiseks
  • mõista järjest keerulisemaid investeerimistooteid
  • võrrelda eri toodete riske ja kulusid, aidates tal valida endale kõige sobivama.

Rohkem kaitset kindlustuse ostmisel

Kindlustustooteid käsitlevaid praeguseid eeskirju ei kohaldata ELi liikmesriikides ühetaoliselt ning need ei ole piisava kaitse pakkumiseks küllalt üksikasjalikud. Mõned müügiartiklid ei ole üldse reguleeritud.

Komisjon pakub välja ühtsed nõuded kõigi kindlustustoodete müügi suhtes DeutschEnglishfrançais , sõltumata sellest, kas neid müüakse agendi vahendusel või otse. Eeskirjadega tagatakse klientide nõuetekohane nõustamine ja teavitamine seoses müüja vahendustasude ja muude tasudega.

... ja investeerimisfondid

Umbes 75 % kõigist väikeinvestorite tehtavatest ühisinvesteeringutest on eurofondide DeutschEnglishfrançais arvel. Investorite turvalisuse tagamiseks hoiab eurofondide varasid eraldi ettevõtja (depositoorium), kes kontrollib ka, et fondivalitsejad järgiksid eeskirju.

Ettepanekus esitatud meetmete abil loodaks selgemad ja ühtsemad eurofondide eeskirjad DeutschEnglishfrançais , mis hõlmavad:

  • depositooriumite ülesandeid ja vastutust
  • tasupoliitikat, et välistada liigsete riskide võtmine ning tagada tasu sidumine investorite pikaajaliste huvide ning fondi eesmärkidega
  • halduskaristused juhuks, kui eurofondid, nende haldurid või hoiulevõtjad rikuvad ELi õigust. Karistused oleksid piisavalt karmid, et rikkumised ei tooks kasu.

Rangemad eeskirjad täiendaksid muid ELi meetmeid investorite kaitsmiseks. Need hõlmavad juurdepääsu tagamist investeeringute tagamise skeemile probleemide korral ning täiendavat finantsalast haridust ja koolitust.

Lugege täiendavalt ELi finantsteenuste kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad