Cesta

Optimální využití přínosů jednotného trhu - 12/06/2012

Pracovníci procházejí zdmi, na kterých jsou namalované hvězdy EU © EU

Po přijetí navrhovaných opatření by mohli spotřebitele vybírat z širší nabídky služeb z jiných členských zemí. Navíc by se tím stimuloval hospodářský růst a tvorba pracovních míst.

Jednotný trh je základním kamenem Unie, který zajišťuje volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu v celé EU. Tím se stimuluje hospodářský růst a vytváří se nové pracovní příležitosti.

Jeho potenciál však dosud není plně využíván. Některé země například neuplatňují správně předpisy, které jednotný trh upravují. Jinde jeho hladkému fungování brání přebujelá byrokracie.

To platí i pro sektor služeb. Právní předpisy EU upravují širokou škálu činností tohoto sektoru, například obchodní služby, realitní služby, velkoobchodní a maloobchodní distribuci, stavebnictví či zábavní průmysl.

Z výsledků jedné studie English (en) vyplývá, že pokud by členské země plně aplikovaly předpisy EU související s jednotným trhem služeb, zvýšil by se HDP Unie v průběhu 10 let o 2,6 %. Zároveň by se odstranila až jedna třetina administrativní zátěže, což by vedlo k celkovým úsporám ve výši 40 miliard eur.

Komise předkládá návrh několika opatření English, která by měla přeshraniční poskytování služeb v EU dále usnadnit.

Vyzývá členské státy k tomu, aby zmiňovaná pravidla uplatňovaly v plné míře, především v klíčových odvětvích, k nimž patří obchod, stavebnictví, cestovní ruch a maloobchodní služby. Státy Unie by měly rovněž odstranit nezákonné diskriminující požadavky.

K nim patří například omezení vyplývající ze státní příslušnosti nebo povinnost, aby maloobchodníci prováděli nákladné studie, jimiž by podložili existenci poptávky po jejich službách. Další z překážek jsou rozdíly, které mezi členskými státy existují při uznávání profesních kvalifikací a diplomů získaných v zahraničí.

Komise chce kromě toho přísněji postupovat v případě, že některá z členských zemí bude i nadále jednat v rozporu s právními předpisy. Zároveň hodlá vést s členskými zeměmi dialog o dalších možnostech, jak využít ekonomický potenciál jednotného trhu.

Komise bude dále usilovat o to, aby pojišťovny nabízely poskytovatelům přeshraničních služeb odpovídající pojistné krytí. Zároveň chce zajistit dostatečnou ochranu spotřebitelům, kteří chtějí nakupovat služby v jiné zemi EU.

Další postup

Komise plánuje každoročně vydávat zprávu, v níž bude doporučovat kroky, jež by jednotlivé země měly podniknout ke stimulaci růstu v odvětví služeb.

Tato zpráva bude součástí tzv. „evropského semestru“, což je šestiměsíční proces, který je prováděn každý rok a během něhož vlády členských států EU navzájem konzultují své rozpočty a hospodářské politiky.

Více o jednotném trhu služeb v EU Deutsch (de) English (en) français (fr)

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy