Navigačný riadok

Aby daňoví poplatníci nemuseli zachraňovať banky - 06/06/2012

Časť priečelia budovy s anglickým nápisom „BANK“ nad vstupnou bránou © istock/ilbusca

Navrhovaný koordinovaný prístup na úrovni EÚ prinesie spoločné pravidlá pre zásahy v bankách s finančnými ťažkosťami a pomôže predchádzať záchranám bánk z peňazí daňových poplatníkov.

Celosvetová finančná kríza ukázala, že problém jednej banky sa môže rýchlo preniesť na zvyšok hospodárstva a do ďalších krajín. Jedným z problémov bola aj absencia dostatočných pravidiel na riadnu správu krachujúcich bánk.

V mnohých prípadoch museli európske vlády použiť peniaze daňových poplatníkov na podporu niektorých väčších bánk, aby sa zabránilo poškodeniu miliónov klientov a pádu finančného systému.

S cieľom doplniť chýbajúcu právnu úpravu Komisia navrhuje spoločný rámec pravidiel, ktoré by krajinám EÚ a národným regulačným orgánom pomohli promptne a účinne zasiahnuť v prípade potreby riešenia krízových situácií v bankách.

Opatrenia by takisto mali pomôcť zmierniť dosah, ktorý by prípadný pád banky mohol mať na stabilitu finančného systému, a v najväčšej možnej miere obmedziť použitie peňazí daňových poplatníkov na záchranu finančných inštitúcií.

Vďaka opatreniam sa bremeno nákladov reštrukturalizácie prenesie na akcionárov banky, veriteľov a všetkých riadiacich zamestnancov zodpovedných za nesprávne manažérske rozhodnutia. Navrhované opatrenia English takisto:

  • poskytnú verejným orgánom širšie právomoci, vďaka ktorým budú môcť zasiahnuť skôr ako tomu bolo doteraz;
  • uložia všetkým významným bankám povinnosť vypracovávať plány ozdravenia – verejné orgány v nadväznosti pripravia alternatívy riešenia (možné zásahy a scenáre nútenej správy) krízových situácií v bankách;
  • umožnia včasné zásahy v prípade, že kapitálové rezervy banky klesnú pod stanovenú úroveň – banky budú musieť podniknúť kroky na ozdravenie svojej finančnej situácie, uplatniť hĺbkové reformy a prípadne reštrukturalizovať vlastný dlh;
  • umožnia vnútroštátnym orgánom prevziať kontrolu nad krachujúcou bankou v prípade zlyhania včasných zásahov – budú môcť napríklad predať celú banku alebo jej časť;
  • prispejú k zefektívneniu spolupráce vnútroštátnych orgánov pri riešení finančných ťažkostí nadnárodných bánk – Európsky orgán pre bankovníctvo bude mať v tomto procese kľúčové postavenie.

Opatrenia sú súčasťou balíka reforiem DeutschEnglishfrançais , ktoré EÚ zavádza s cieľom zlepšiť reguláciu svojich finančných trhov a ochranu vkladateľov.

Viac o krízovom riadení v odvetví bankovníctva DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy