Navigatsioonitee

Inimeste kaitsmine pankade makseraskustesse sattumise eest - 06/06/2012

Fassaad sõnaga „pank” © istock/ilbusca

Kooskõlastatud ELi lähenemisviisi käsitleva kavaga kehtestataks ühised eeskirjad sekkumiseks juhul, kui pank satub finantsraskustesse ning selleks, et vältida pankade kohustuste täitmist maksumaksja rahaga.

Ülemaailmne finantskriis on näidanud, et ühe panga puhul ilmnevad probleemid võivad kiiresti levida ülejäänud majandusharudesse ning teistesse liikmesriikidesse. Samuti on saanud ilmseks, et ELi liikmesriikidel ei ole asjakohaseid kehtivaid eeskirju raskustesse sattunud pankade nõuetekohaseks haldamiseks.

Paljudel juhtudel on ELi valitsused pidanud kulutama maksumaksja raha teatavate suuremate pankade maksevõimelisuse parandamiseks ning miljonite klientide ja kogu finantssüsteemi kahjustamise ärahoidmiseks.

Kõnealuse probleemi lahendamiseks teeb komisjon ettepaneku ühise eeskirjade raamistiku kohta, et aidata ELi liikmesriikidel ja riiklikel reguleerivatel asutustel panganduskriisi puhul kiiresti ja tõhusalt reageerida.

Meetmed aitaksid samuti vähendada pankade makseraskustesse sattumisest tingitud mõju finantsturgude stabiilsusele ning piirata maksumaksjatele tekkivaid kulusid juhul, kui pankade päästmine osutub vajalikuks.

Kõnealuste eeskirjade alusel oleksid pankade restruktureerimisega seotud kulud ning vastutus pankade aktsionäride, võlausaldajate ning pankade ebaõnnestunud juhtimise eest vastutavate töötajate kanda. Meetmed English võimaldaksid samuti:

  • anda avaliku sektori asutustele laiaulatuslikud volitused pankade raskustesse sattumise ärahoidmiseks, võimaldades neil probleemide lahendamiseks varem sekkuda;
  • nõuda kõigilt suurematelt pankadelt saneerimiskavade koostamist – ka avaliku sektori asutused peaksid määratlema meetmed, mida nad võtaksid pangakriisi puhul sekkumiseks ja pankade haldamiseks;
  • varajast sekkumist juhul, kui panga omakapital langeb alla piirmäära – pank peaks võtma vajadusel meetmeid oma finantsseisundi taastamiseks, oluliste reformide tegemiseks ning oma võla ümberstruktureerimiseks;
  • liikmesriikide ametiasutustel võtta kontroll raskustesse sattunud panga üle juhul, kui varajane sekkumine ebaõnnestub, võimaldades neil näiteks panka müüa kas tervikuna või osadena;
  • liikmesriikide ametiasutuste vahelist tõhusamat koostööd raskustesse sattunud piiriülese pangaga tegelemisel. Euroopa Pangandusjärelevalvel oleks siinkohal peamine roll.

Meetmed on osa mitmetest reformidest DeutschEnglishfrançais , mida EL on teinud selleks, et parandada oma finantsturgude reguleerimist ning kaitsta hoiustajaid.

Lugege täiendavalt kriisiohje kohta pangandussektoris DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad