Навигационна пътека

Четирима възрастни хора играят карти на маса © EU

Според публикувания доклад до 2060 г. почти една трета или 517 млн. от европейците ще са над 65 годишна възраст.

Според публикувания днес доклад English на ЕС за застаряването се очаква възрастовата структура на ЕС да се промени драстично през следващите десетилетия.

Въпреки че броят на населението ще се увеличи леко – от 502 млн. през 2010 г. до 517 млн. през 2060 г., то ще бъде много по-възрастно – предвижда се 30 % от европейците да са на възраст над 65 години. Макар това да е значително постижение, по-големият брой на населението изправя европейските икономики и социални системи пред сериозни предизвикателства.

От друга страна ще има по-малко хора в трудоспособна възраст – очаква се делът на населението на възраст между 15 и 64 години да намалее от 67 до 56 %. На практика това означава, че вместо четирима, на всеки пенсиониран гражданин ще се падат само по двама работещи.

Очаква се тези демографски промени да окажат значително влияние върху публичните финанси в ЕС. Въз основа на настоящите политики свързаните със застаряването публични разходи (пенсии, здравеопазване и дългосрочни грижи) се предвижда да нараснат с 4,1 процентни пункта от БВП между 2010 и 2060 г. – от 25 % до около 29 % от БВП. Прогнозите са, че само разходите за пенсии ще се увеличат от 11,3 до почти 13 % от БВП през 2060 г. Докладът обаче отчита големи различия между страните - предимно по отношение на напредъка на всяка страна в областта на пенсионните реформи.

Накратко докладът потвърждава необходимостта от по-решителна политика за преодоляване на предизвикателствата, породени от застаряването на населението.

Степента и темпото на застаряване зависят от продължителността на живота, раждаемостта и процесите на миграция в бъдеще. Предвижда се продължителността на живота да нарасне от 76,7 години през 2010 г. до 84,6 през 2060 за мъжете и от 82,5 до 89,1 за жените. Раждаемостта се очаква да се повиши незначително от 1,59 раждания на жена през 2010 г. до 1,71 през 2060 г.. Общата нетна миграция към ЕС ще възлезе на около 60 млн. до 2060 г.

Повече за подхода на ЕС за справяне със застаряването

Европейска година на активния живот на възрастните хора (2012 г.)

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки