Ścieżka nawigacji

Sektor niebankowej działalności pożyczkowej – czy potrzebujemy więcej regulacji? - 22/03/2012

Stos monet euro ©UE

Dla niektórych kredytobiorców sektor niebankowej działalności pożyczkowej stanowi ciekawą alternatywę w stosunku do tradycyjnych pożyczek. Dla innych może on stanowić zagrożenie dla stabilności finansowej. Dlatego Komisja postanowiła zasięgnąć opinii społeczeństwa w tej sprawie.

Podmioty związane z równoległym systemem bankowym pełnią zazwyczaj rolę pośredników między inwestorami i pożyczkobiorcami. Udzielają kredytów i udostępniają instrumenty płynnościowe, lecz nie przyjmują depozytów, jak tradycyjne banki. Oznacza to, że nie podlegają tym samym przepisom, co reszta sektora bankowego.

Wartość globalnego równoległego systemu bankowego oszacowano na około 46 bln euro w 2010 r., co stanowi 25-30 proc. całego systemu finansowego.

Aby uniknąć powtórzenia się kryzysu finansowego w przyszłości, UE wdraża reformy regulacyjne w całym sektorze finansowym, a w szczególności w sektorze bankowym. Mając na uwadze dynamiczny rozwój sektora niebankowej działalności pożyczkowej, który do tej pory nie jest objęty nadzorem, Komisja postanowiła przeprowadzić konsultacje społeczne . Mają one pomóc jej lepiej zrozumieć funkcjonowanie tego sektora i wybrać najlepszy sposób jego regulowania i nadzorowania.

Równoległy system bankowy może obejmować następujące rodzaje podmiotów i działalności:

  • fundusze rynku pieniężnego oraz inne rodzaje funduszy inwestycyjnych lub produktów wykazujących cechy depozytowe
  • fundusze inwestycyjne, które udzielają kredytów lub stosują dźwignię finansową, takie jak fundusze hedgingowe
  • przedsiębiorstwa finansowe i podmioty obracające papierami wartościowymi, udzielające kredytów lub gwarancji kredytowych
  • zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, które emitują produkty kredytowe lub udzielają im gwarancji.
  • transakcje sekurytyzacyjne, pożyczki papierów wartościowych i umowy odkupu.

Tego typu działalność oferuje dodatkowe źródła finansowania i alternatywę w stosunku do depozytów bankowych oraz stanowi oddalone od systemu bankowego źródło dywersyfikacji ryzyka.

Działalność związana z równoległym systemem bankowym jest narażona na podobne ryzyko finansowe jak banki, ale nie podlega porównywalnym ograniczeniom wynikającym z regulacji sektora bankowego i nadzoru nad nim. Niektóre działania są finansowane przez fundusze krótkoterminowe, które w każdej chwili mogą być wycofane przez klientów.

Brak regulacji w równoległym systemie bankowym wiąże się również z ryzykiem regulacyjnego obniżania standardów dla całego systemu finansowego, ponieważ inne instytucje finansowe mogą zacząć przesuwać niektóre operacje do podmiotów nieobjętych regulacją.

Niektóre przedsiębiorstwa inwestycyjne już teraz korzystają z równoległego systemu bankowego. Chociaż ich główna działalność podlega regulacji i nadzorowi, transakcje dokonywane poza tradycyjnym systemem bankowym nie są nadzorowane przez organy regulacyjne. Jako że organy regulacyjne dążą do wzmocnienia nadzoru w ramach systemu finansowego, istnieją obawy, że więcej przedsiębiorstw może zacząć korzystać z równoległego systemu bankowego.

Konsultacje dotyczyć będą pięciu obszarów: regulacji sektora bankowego, regulacji dotyczących zarządzania aktywami, pożyczek papierów wartościowych i umów odkupu, sekurytyzacji oraz innych podmiotów związanych z równoległym systemem bankowym.

Wyniki konsultacji pomogą Komisji oraz europejskim organom nadzoru finansowego w podjęciu decyzji w sprawie odpowiednich działań, które należy podjąć na szczeblu UE.

Zainteresowane strony mogą przedstawiać swoje opinie do 1 czerwca 2012 r.

Konferencja w sprawie równoległego systemu bankowego odbędzie się w Brukseli w dniu 27 kwietnia.

Więcej informacji na temat równoległego systemu bankowego i konferencji w kwietniu DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki