Navigatsioonitee

Krediidireitinguasutuste vastutuse suurendamine - 17/11/2011

LCD-ekraanil olevale kauplemisgraafikule pliiatsiga osutav käsi © iStock/archives

EL soovib käimasoleva finantsturgude reformimise raames tõhustada järelevalvet krediidireitinguasutuste üle.

Alates majanduskriisi ilmnemisest on EL viinud ellu reforme DeutschEnglishfrançais finantsturgude reguleerimise tõhustamiseks ja investorite kaitsmiseks.

Ühe reformina oli ettenähtud järelevalve tugevdamine krediidireitinguasutuste üle, et vähendada võimalikke huvide konflikte, suurendada nende vastutust ning jagada investoritele rohkem teavet. Nüüd teostab kõnealuste asutuste üle järelevalvet ELi uus Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve English (ESMA), mis saab neile eeskirjade rikkumise korral karistusi määrata.

Rangemad eeskirjad on vajalikud

Euroala tabanud võlakriis on paljastanud valdkondi, mille puhul on vaja tõhusamat järelevalvet. Kõnealuste probleemide lahendamiseks esitab komisjon ettepanekud uute meetmete DeutschEnglishfrançais kohta, mis aitaksid stabiliseerida finantsturge ning pakkuda investoritele asjakohasemat teavet krediidiriskide kohta.

Reiting on hinnang krediidivõimelisusele – näiteks investeerimisrisk konkreetse ettevõtte või riigi emiteeritud võlakirjade puhul. Sellel võib olla suur mõju. Riigireitingu alandamine võib tuua kaasa kõrgemad intressimäärad, mis muudaks asjaomasele riigile raha laenamise kallimaks.

Uute meetmetega:

  • vähendataks liigset sõltuvust reitingutest – finantsasutused ei tugineks investeeringute valimisel pimesi vaid krediidireitingutele. Nad peaksid ise hinnanguid koostama. Krediidireitinguasutused peaksid esitama rohkem teavet oma reitingute kohta;
  • nõutaks riigivõla reitingute sagedamat hindamist – krediidireitinguasutused peaksid ajakohastama ELi liikmesriikide reitinguid kaks korda aastas (seni üks kord aastas). Turuhäirete vältimiseks avaldataks riigireitingud vaid pärast kauplemispäeva lõppemist ning vähemalt üks tund enne ELis asuvate kauplemiskohtade avamist;
  • tagataks sõltumatus – võlakohustuste emitendid peaksid iga kolme aasta järel vahetama nendele reitinguid andvaid krediidireitinguasutusi. Lisaks nõutaks keerukamate laenuinvesteeringute puhul kahe erineva krediidireitinguasutuse reitingut, kusjuures ühe reitinguasutuse suuraktsionär ei tohi samal ajal olla konkureeriva reitinguasutuse suuraktsionär.
  • suurendaksid krediidireitinguasutuste vastutust – investorid saaksid õiguse esitada tsiviilvastutusega seotud nõudeid asutuse vastu, kui viimane on tahtlikult või hoolimatusest rikkunud ELi eeskirju.

Ettepanekud peavad nüüd heaks kiitma ELi liikmesriikide valitsused ja Euroopa Parlament. Õigusakt peaks jõustuma 2012. aasta lõpus.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad