Sökväg

Sämre tider i sikte - 10/11/2011

Sex män i skyddshjälmar © EU

Enligt kommissionens höstprognoser kommer tillväxten i EU att ligga nära noll under 2012 för att sakta ta fart igen året därpå. Arbetslösheten väntas ligga kvar på dagens höga nivå.

Allt pekar på att återhämtningen har avstannat och det finns en risk för en nedåtgående trend.

Det blir ingen tillväxt det här eller kommande kvartal. BNP kommer därför att öka med bara 0,5 procent i EU och euroområdet nästa år. Under 2013 kommer tillväxten att långsamt ta fart igen och hamna på 1,5 procent i EU och 1,25 procent i euroområdet. Tillväxten kommer visserligen att skilja sig åt mellan EU-länderna, men inget land kommer att vara opåverkat av avmattningen.

Den låga tillväxten beror delvis på att osäkerheten på finansmarknaderna består på grund av de statsfinansiella problemen i vissa ekonomier i euroområdet. Dessutom är man rädd att de viktigaste ekonomierna i euroområdet kan påverkas av problemen. Det går inte heller så bra för några av EU:s viktigaste handelspartner eller världsekonomin i stort, vilket förstärker tendenserna.

I prognoserna utgår man från att förtroendet stegvis ökar under andra halvåret 2012 då de politiska åtgärderna för att få grepp om statsskuldkrisen börjar få genomslag.

Stagnerande arbetsmarknader

Sysselsättningen tros inte öka under 2012. Den förutspådda tillväxttakten under prognosperioden är inte tillräcklig för att få fart på sysselsättningen. Arbetslösheten förväntas därför ligga kvar på sin nuvarande höga nivå på cirka 9,5 procent. De nationella arbetsmarknaderna kommer dock att klara sig olika bra.

Gradvis förbättrade offentliga finanser

Konsolideringen av de offentliga finanserna har gått framåt under 2011. Underskottet tros i år hamna på 4,75 procent av BNP för hela EU och drygt 4 procent i euroområdet. Underskotten förväntas sjunka och uppgå till knappt 4 respektive 3,5 procent av BNP i EU och euroområdet 2012.

Enligt prognoserna kommer statsskuldens andel av BNP att nå sin topp på runt 85 procent 2012 för att sedan stabiliseras under 2013. I euroområdet kommer dock skuldkvoten att fortsätta att öka och hamna på drygt 90 procent av BNP nästa år.

Inflationen under 2 procent

Tack vare lägre energipriser tros inflationen hamna under 2 procent 2012. Den dämpade ekonomiska verksamheten och låga löneökningar bidrar till att hålla inflationen under kontroll under prognosperioden.

Flera osäkerhetsfaktorer

Det finns tre faktorer som gör prognoserna osäkra: hur kommer statsskuldkrisen att utvecklas, hur ser framtiden ut för finanssektorn och hur kommer världshandeln att utvecklas? Om oturen är framme kan de tre förstärka varandra: lägre tillväxt påverkar de skuldtyngda länderna och det kan förvärra läget för finanssektorn, som då inte kan stödja tillväxten.

Å andra sidan kan investeringarna och privatkonsumtionen återhämta sig snabbare om förtroendet återvänder tidigare än väntat. Om förhållandena i omvärlden förbättras, till exempel i form av ökad tillväxt, kan EU-exporten få en skjuts. Sjunkande råvarupriser kan också bidra till ökad konsumtion.

I februari 2012 kommer nästa, mindre prognos och i maj nästa stora prognos 2012.

Läs mer i höstprognoserna för 2011 English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar