Navigačný riadok

Jesenná hospodárska prognóza – oživenie sa zastavuje - 10/11/2011

Šesť robotníkov s bezpečnostnými prilbami na hlave © EÚ

Ekonomika EÚ počas roku 2012 takmer neporastie. V roku 2013 sa očakáva návrat k pomalému rastu. Nezamestnanosť pravdepodobne ostane aj naďalej vysoká.

Všetky hlavné ukazovatele indikujú zastavenie hospodárskeho oživenia a značné riziká poklesu.

Pre tento štvrťrok a nasledujúce obdobie sa neočakáva žiadny hospodársky rast. Preto sa predpokladá, že HDP porastie v EÚ a v eurozóne v roku 2012 iba o 0,5 %. S istým zrýchlením sa počíta v roku 2013, keď by mal rast dosiahnuť 1,5 % v EÚ a 1,25 % v eurozóne. Zatiaľ čo miery rastu sa budú v jednotlivých členských štátoch líšiť, žiadna skupina krajín nebude ušetrená následkov spomalenia.

Pokračujúca neistota na finančných trhoch, ktorá je spôsobená otázkou udržateľnosti verejných financií v niektorých ekonomikách eurozóny, ako aj strach z rozšírenia problémov na hlavné krajiny eurozóny prispejú k nízkemu rastu. Stagnujúce svetové hospodárstvo (vrátane niektorých z najdôležitejších partnerov EÚ) posilní tento trend.

Prognóza vychádza z predpokladu, že dôvera (podporená implementáciou politických opatrení na obmedzenie dlhovej krízy) sa na trhy postupne vráti v druhej polovici roku 2012.

Pracovné trhy budú stagnovať

Očakáva sa, že rast zamestnanosti sa v roku 2012 zastaví. Predpokladaná miera rastu hospodárstva počas skúmaného obdobia sa považuje za nedostatočnú na to, aby sa premietla do pozitívneho vývoja na trhoch práce. Nezamestnanosť preto pravdepodobne zostane na súčasnej vysokej úrovni 9,5 %, ale trendy zamestnanosti budú v jednotlivých členských štátoch aj naďalej odlišné.

Verejné financie sú na ceste k postupnému zlepšeniu

V roku 2011 dosiahla konsolidácia verejných financií pokrok. Očakáva sa, že rozpočtové deficity v EÚ ostanú tento rok na úrovni 4,75 % HDP a v eurozóne mierne prekročia hranicu 4 %. Predpokladá sa, že v roku 2012 deficity klesnú tesne pod 4 % HDP v EÚ a 3,5 % HDP v eurozóne.

Podľa prognózy dosiahne pomer dlhu k HDP v EÚ približne 85 % v roku 2012 a v roku 2013 sa stabilizuje. V eurozóne však bude miera zadlženia naďalej pomaly rásť a v roku 2012 presiahne 90 % HDP.

Inflácia má klesnúť pod 2 %

Vďaka menšiemu tlaku cien energií sa očakáva, že inflácia by v roku 2012 nemala prekročiť 2-percentnú hranicu. Útlm hospodárskej činnosti a mierny nárast miezd by mali počas skúmaného obdobia držať infláciu na uzde.

Riziká poklesu rastu naďalej pretrvávajú

Tri hlavné riziká by mohli ohroziť hospodárstvo EÚ a eurozóny: pokračovanie neistoty v otázke dlhovej krízy, oslabenie finančného odvetvia a stagnujúci svetový obchod. Je možné, že budúci vývoj bude mať negatívnu dynamiku: nižší rast by mohol ovplyvniť zadlžené štáty, čo by mohlo zhoršiť stav finančného sektora, ktorý by nemohol podporiť hospodársky rast.

Na druhej strane by skorší ako predpokladaný návrat dôvery na trhy pomohol naštartovať investície a súkromnú spotrebu. Navyše by zlepšenie vonkajšieho prostredia (napríklad obnovenie globálneho rastu) mohlo poskytnúť nový stimul pre európsky export. Klesajúce ceny komodít by mohli prispieť k vyššej dynamike spotreby.

Ďalšia prognóza, tentokrát predbežná, sa zverejní vo februári 2012. Po nej bude v máji 2012 nasledovať jarná celková prognóza.

Viac o jesennej hospodárskej prognóze 2011 English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy