Ścieżka nawigacji

Jesienna prognoza gospodarcza – zahamowanie ożywienia gospodarczego - 10/11/2011

Sześciu robotników w kaskach ochronnych © UE

W 2012 r. wzrost gospodarczy w UE pozostanie na poziomie bliskim zeru, a w 2013 r. powoli znowu zacznie rosnąć. Stopa bezrobocia utrzyma się na dotychczasowym wysokim poziomie.

Wszystkie główne wskaźniki pokazują, że zastój gospodarczy utrzyma się oraz że istnieje znaczne ryzyko dalszego pogorszenia się koniunktury.

W ostatnich trzech miesiącach roku nie oczekuje się ożywienia gospodarczego. Stan ten ma się również utrzymać w kolejnych kwartałach. W związku z tym przewiduje się, że w 2012 r. stopa wzrostu PKB wyniesie tylko 0,5 proc. w UE i w strefie euro. W 2013 r. gospodarka powinna nieco przyspieszyć, osiągając wzrost na poziomie 1,5 proc. w UE i 1,25 proc. w strefie euro. Tempo rozwoju będzie różne w poszczególnych krajach, jednak żaden z nich nie zdoła uniknąć spowolnienia.

Do osłabienia koniunktury przyczyni się niepewność na rynkach finansowych dotycząca stabilności finansów publicznych w niektórych krajach strefy euro, a także obawa, że kryzys dotknie główne kraje tej strefy. Tendencje te nasilą się pod wpływem słabości światowej gospodarki, również w krajach będących najważniejszymi partnerami UE.

W drugiej połowie 2012 r. ma stopniowo powrócić zaufanie do rynków, m.in. dzięki wdrożeniu środków umożliwiających opanowanie kryzysu zadłużenia publicznego.

Stagnacja na rynku pracy

Prognozuje się, że proces wzrostu zatrudnienia zatrzyma się w 2012 r. Tempo wzrostu gospodarczego przewidzianego na lata 2011-2013 nie będzie wystarczająco wysokie, by przynieść poprawę na rynku pracy. Dlatego też jest prawdopodobne, że wskaźnik bezrobocia pozostanie na dotychczasowym wysokim poziomie wynoszącym 9,5 proc., przy czym nadal będą występować znaczne różnice pod względem sytuacji na rynkach pracy w poszczególnych państwach członkowskich.

Stopniowa poprawa stanu finansów publicznych

W 2011 r. poczyniono postępy pod względem konsolidacji finansów publicznych. Zgodnie z aktualną prognozą deficyt budżetowy w roku 2011 wyniesie 4,7 proc. PKB w UE oraz 4 proc. w strefie euro. W 2012 r. spodziewany jest spadek deficytu, który wyniesie nieco poniżej 4 proc. PKB w UE i 3,5 proc. w strefie euro.

Zakłada się, że relacja długu publicznego do PKB osiągnie w roku 2012 szczytową wartość około 85 proc. i ustabilizuje się na tym poziomie w roku 2013. W strefie euro wskaźnik zadłużenia będzie jednak dalej rosnąć przez cały okres objęty prognozą, przy czym w roku 2012 ma przekroczyć 90 proc.

Inflacja powinna spaść do poziomu poniżej 2 proc.

Dzięki zmniejszeniu presji wywoływanej przez ceny energii poziom inflacji ma spaść poniżej 2 proc. w 2012 r. Przewiduje się, że zastój w gospodarce i niewielki wzrost płac pomogą utrzymać inflację w ryzach w prognozowanym okresie.

Istotne zagrożenia dla perspektyw gospodarczych

Określono trzy główne zagrożenia dla stanu gospodarki w UE i w strefie euro. Są to: utrzymująca się niepewność wynikająca z kryzysu zadłużenia publicznego, słabość branży finansowej i spowolnienie handlu światowego. Możliwe są negatywne sprzężenia zwrotne: niska stopa wzrostu gospodarczego może pogorszyć sytuację zadłużonych państw, a to z kolei – zaszkodzić kondycji sektora finansowego, który nie byłby w stanie wspierać wzrostu.

Z drugiej jednak strony zaufanie może zostać odbudowane szybciej niż się to obecnie zakłada, stwarzając możliwość szybszego ożywienia inwestycji i spożycia prywatnego. Poprawa sytuacji w krajach spoza UE dzięki ożywieniu gospodarki światowej może stanowić nowy impuls do rozwoju eksportu UE. Spadek cen surowców może też przyczynić się do bardziej dynamicznego wzrostu konsumpcji.

Następna okresowa prognoza zostanie opublikowana w lutym 2012 r., a w maju 2012 r. ukaże się obszerna prognoza gospodarcza.

Więcej o jesiennej prognozie gospodarczej 2011 English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki