Navigačný riadok

Muži skladajúci puzzle so symbolom eura © iStock/lonely snail design

Individuálne odporúčania pre členské štáty obsahujú opatrenia týkajúce sa rozpočtovej a hospodárskej politiky

Komisia odporučila každému členskému štátu opatrenia, ktoré sú potrebné na povzbudenie ekonomického rastu, vytváranie nových pracovných miest a udržanie zdravých verejných financií.

Tieto odporúčania sú reakciou na národné plány plnenia spoločných európskych cieľov stratégie Európa 2020, ktoré členské štáty predložili tento rok.

Národné plány odrážajú priority, na ktorých sa dohodli predsedovia vlád a hlavy členských štátov. Ak sa členským štátom podarí dosiahnuť stanovené národné ciele, EÚ splní svoje predsavzatia v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, využívania energie z obnoviteľných zdrojov a boja proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky.

Niektoré stratégie členských štátov však nepovedú k stanoveným cieľom, pretože nie sú dostatočne ambiciózne. V iných národných plánoch zas nie je dostatočne podrobne popísané, ako sa spoločné ciele dosiahnu.

Plnenie cieľov

Príklady odporúčaní English :

  • zintenzívniť úsilie pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, výskumu a vývoja, efektívneho využívania energie, vyššieho vzdelávania a znižovania chudoby;
  • venovať viac pozornosti znižovaniu dlhu a rozdielu medzi výdavkami a daňovými príjmami, aby sa národné rozpočty dostali do súladu s požiadavkami EÚ;
  • udržať viac ľudí v práci prostredníctvom zvýšenia dôchodkového veku, obmedzenia odchodu do predčasného dôchodku a zlepšovať prístup k starostlivosti o deti;
  • bojovať proti štrukturálnej nezamestnanosti a zaradiť zraniteľné skupiny (napr. ženy a starší pracovníci) na trh práce;
  • znížiť nezamestnanosť mladých a obmedziť počet žiakov, ktorí opúšťajú školu priskoro prostredníctvom reformy pracovných zmlúv a prepojenia vzdelávania a zamestnávateľov.

Odporúčania sú súčasťou prvého európskeho semestra, šesťmesačného procesu, počas ktorého sa predstavitelia jednotlivých členských štátov navzájom radia pri tvorbe národných rozpočtov a hospodárskych politík.

V rámci európskeho semestra Komisia uverejnila aj všeobecné usmernenia pre eurozónu English .

Súvisiace opatrenia

Európska rada prediskutuje uvedené odporúčania na svojom zasadnutí 23. a 24. júna. Na ďalšom zasadnutí v júli by ich mala formálne schváliť. Každý členský štát ich potom zapracuje do svojich rozpočtov na obdobie 2011- 2012.

Komisia a ostatné členské štáty budú monitorovať vykonávanie týchto opatrení v rámci partnerského preskúmania.

Viac o európskom semestri English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy