Cosán nascleanúna

Téarnamh an gheilleagair a stiúradh - 08/06/2011

Fir agus míreanna mearaí euro á socrú acu © iStock/lonely snail design

Treoir faoi bhuiséid intíre is faoi bheartais gheilleagracha 2011-2012 sna moltaí do gach ceann de 27 tír an AE.

Mhol an Coimisiún bearta do gach tír san AE chun fás geilleagrach a spreagadh, breis post a chruthú agus an t-airgeadas poiblí a choimeád faoi smacht.

Freagra is ea na moltaí ar phleananna a chuir gach rialtas isteach níos luaithe i mbliana faoin tslí a bhfuil fúthu comhchuspóirí geilleagracha AE a bhaint amach.

Ar an iomlán, is léir na tosaíochtaí lenar aontaigh na 27 rialtas sna pleananna náisiúnta. Má leantar iad, beidh an AE ar an mbealach chun a spriocanna a bhaint amach maidir le hastaíochtaí gáis ceaptha teasa, le fuinneamh inathnuaite is le leanaí a choinneáil san oideachas.

Beidh gannchuid i roinnt de na spriocanna ag cuid de na straitéisí, ámh, agus is gá breis uaillmhéine iontu. Tá cinn eile ná tugann dóthain sonraí faoin tslí ina sroichfear na comhchuspóirí.

Spriocanna a bhaint amach

I measc na moltaí English tá iarratais chun:

  • cur le hiarrachtaí chun spriocanna an AE a bhaint amach san fhostaíocht, sa taighde is forbairt, sa tíosacht fuinnimh, san ardoideachas agus i laghdú an bhochtanais.
  • oibriú níos déine chun fiachas a laghdú agus an bhearna idir caiteachas is ioncam cánach a chúngú le buiséid náisiúnta a bheith de réir spriocanna an AE
  • breis daoine a choimeád ag obair tríd an aois scoir a ardú, scéimeanna luathscoir a chiorrú agsu rochtain ar chúram leanaí a fheabhsú
  • dífhostaíocht struchtúrtha a chomhrac agus grúpaí leochaileacha amhail mná is oibrithe scothaosta a imeascadh i margadh na bpost
  • dífhostaíocht na n-óg agus líon na luathfhágálaithe scoile a laghdú trí chonarthaí saothair a leasú más gá agus oideachas is fostaíocht a nascadh go dlúth.

Cuid den chéad 'Seimeastar Eorpach' is ea na moltaí, sin próiseas sé mhí a eagraítear gach bliain ina mbíonn rialtais an AE i ndlúthchomhairle lena chéile agus a gcuid buiséad is beartas geilleagrach á gcumadh acu.

Mar chuid de phróiseas an tseimeastair, d'eisigh an Coimisiún moltaí do limistéar an euro English fairis sin.

An seimeastar a chríochnú

Pléifidh Comhairle Eorpach na moltaí an 23-24 Meitheamh, rud a dhéanfaidh sí arís in Iúil chun iad a fhormheas go foirmeálta. Ansin is dual do gach tír iad a ionchorprú ina gcuid buiséad náisiúnta do 2011-12.

Déanfaidh an Coimisiún agus tíortha an AE faireachán ar chur chun feidhme na mbeart i ngach tír mar chuid den athbhreithniú piaraí ansin.

Breis faoin seimeastar Eorpach English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links