Ścieżka nawigacji

Plan działań na rzecz wzmocnienia gospodarki UE - 13/04/2011

Pusta droga przecinająca wiejski krajobraz © WillSelarep/iStock

UE wskazuje 12 priorytetowych działań, które usprawnią jednolity rynek z korzyścią dla konsumentów, pracowników i przedsiębiorstw

W ciągu ostatnich dwudziestu lat głównym elementem napędzającym wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy w Unii była pogłębiająca się integracja gospodarcza między jej członkami.

Mimo to europejska gospodarka nie wykorzystuje jeszcze wszystkich możliwości, jakie wiążą się z otwartymi rynkami. Komisja zaproponowała 12 priorytetowych działań Englishfrançais , które pozwolą zwiększyć mobilność zarówno pracowników, jak i przedsiębiorstw. Działania te mają usprawnić swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału na obszarze całej UE, tworząc w ten sposób sprzyjające warunki dla zwiększenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Dzięki pogłębionej integracji w ramach jednolitego rynku krajom UE łatwiej będzie uporać się z bieżącymi wyzwaniami społecznymi i gospodarczymi i szybciej otrząsną się one ze skutków światowego kryzysu finansowego.

Priorytety te obejmują:

 • ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do finansowania poprzez umożliwienie funduszom kapitału podwyższonego ryzyka inwestowania we wszystkich krajach UE
 • wprowadzenie zmian prawnych zapewniających uznawanie kwalifikacji zawodowych w całej UE - co ułatwi obywatelom podejmowanie pracy w innych państwach członkowskich
 • stworzenie jednolitego patentu europejskiego w dziedzinie własności intelektualnej i wynalazków - co ograniczy koszty i zmniejszy obciążenie administracyjne przedsiębiorstw
 • ustanowienie procedur pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących towarów lub usług zakupionych w innym kraju UE (również przez Internet)
 • wprowadzenie ogólnoeuropejskich norm dla sektora usług
 • podniesienie jakości infrastruktury energetycznej, transportowej i komunikacyjnej poprzez strategiczne planowanie inwestycji
 • przyjęcie ram prawnych umożliwiających wzajemne uznawanie metod elektronicznej identyfikacji i uwierzytelniania, co ułatwi internetową komunikację pomiędzy obywatelami, przedsiębiorstwami i organami administracji publicznej
 • wspieranie przedsiębiorczości społecznej poprzez udostępnianie funduszy na inwestycje przedsiębiorstwom realizującym cele społeczne, etyczne lub związane z ochroną środowiska
 • dostosowanie zasad opodatkowania energii, tak by możliwe było osiągnięcie przyjętych przez UE celów w zakresie klimatu i energii
 • wzmocnienie przepisów dotyczących pracowników oddelegowanych do pracy w innym kraju UE
 • uproszczenie wytycznych w zakresie rachunkowości przedsiębiorstw i ograniczenie obciążeń administracyjnych - przede wszystkim z myślą o małych firmach
 • ułatwienie małym firmom ubiegania się o zamówienia publiczne w innych krajach UE.

W oparciu o wymienione priorytety w ciągu najbliższych dwóch lat wprowadzone zostaną odpowiednie środki. Komisja przedstawiła już swoje propozycje w zakresie ogólnounijnego patentu DeutschEnglishfrançais oraz zmian w zasadach opodatkowania energii DeutschEnglishfrançais .

Więcej na temat integracji gospodarczej UE Deutsch (de) English (en) français (fr)

Akt o jednolitym rynku

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki