Navigatsioonitee

Tõhusamat ELi majandust käsitlev tegevuskava - 13/04/2011

Vaade avatud teele © WillSelarep/iStock

EL võtab kasutusele 12 prioriteetset meedet ühtse turu tõhusamaks toimimiseks nii tarbijatele, töötajatele kui ka ettevõtetele.

Viimase kahekümne aasta jooksul on suurenev majandusintegratsioon ELis olnud üheks peamiseks jõuks majanduskasvu ning töökohtade loomisel asjaomases blokis.

Sellele vaatamata ei ole ELi majandus ikka veel kasutanud täies ulatuses ära võimalusi, mis on tekkinud seoses tõkete kadumisega. Komisjon on määratlenud 12 prioriteetset meedet Englishfrançais töötajate ning ettevõtete liikuvuse parandamiseks. Kõnealused meetmed edendavad kõige tõenäolisemalt majanduskasvu ning tööhõivet, aidates inimestel, kaupadel, teenustel ja kapitalil liikuda vabalt kogu ELi piires.

Integreeritum turg aitab ELi liikmesriikidel seista silmitsi praeguste sotsiaalsete ja majanduslike väljakutsetega ning kiirendada ülemaailmsest finantskriisist toibumist.

Prioriteedid on järgmised:

 • aidata väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel saada hõlpsamat juurdepääsu rahastamisele, võimaldades riskikapitalifondidel teha investeeringuid kõigis ELi liikmesriikides;
 • vaadata läbi õigusaktid, et kutsekvalifikatsioone tunnustataks kõikjal ELis, mis vähendaks takistusi töö leidmisel mõnes teises liikmesriigis;
 • luua intellektuaalomandi ning leiutiste puhul ühtne Euroopa Liidu patent, vähendades ettevõtete jaoks kulusid ning bürokraatiat;
 • kehtestada menetlused vaidluste lahendamiseks kohtuväliselt, kui tarbija tuvastab vea pärast kaupade või teenuste ostmist mõnest teisest ELi liikmesriigist, sealhulgas Internetist;
 • kehtestada üleeuroopalised standardid teenustesektoris;
 • parandada energia, transpordi ja kommunikatsiooniga seotud infrastruktuure, määratledes strateegilised võrgustikud sihtotstarbelisteks investeeringuteks;
 • reguleerida õiguslikult elektroonilise identifitseerimise ning autentimismeetodite vastastikune tunnustamine, et tõhustada Interneti kasutamist eraisikute, ettevõtete ning riigiasutuste vahel;
 • julgustada sotsiaalset ettevõtlust, luues investeerimisfonde sellistele ettevõtetele, kellel on sotsiaalsed, eetilised või keskkonnaalased eesmärgid;
 • kohandada energiatööstuse maksusid vastavalt ELi kliima- ning energiaalastele eesmärkidele;
 • tugevdada eeskirju, mis käsitlevad ettevõtete poolt mõnda teise ELi liikmesriiki lähetatud töötajaid;
 • lihtsustada ettevõtete raamatupidamisalaseid suuniseid ning vähendada bürokraatiat, pidades eelkõige silmas väikeettevõtteid;
 • hõlbustada väikeettevõtete konkureerimist riigihankemenetlustes mõnes teises ELi liikmesriigis.

Asjaomased meetmed võetakse kasutusele järgmise kahe aasta jooksul, tuginedes kõnealustele prioriteetidele. Komisjon on juba teinud ettepanekud Euroopa Liidu patendi DeutschEnglishfrançais ning energia maksustamise kohandamise DeutschEnglishfrançais kohta.

Lugege täiendavalt ELi majandusintegratsiooni kohta Deutsch (de) English (en) français (fr)

Ühtse turu akt

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad