Διαδρομή πλοήγησης

Χάρτης πορείας για μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή οικονομία - 13/04/2011

Δρόμος που οδηγεί στην εξοχή © WillSelarep/iStock

Δώδεκα μέτρα προτεραιότητας της ΕΕ με στόχο την καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς για καταναλωτές, εργαζομένους και επιχειρήσεις.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η συνεχώς αυξανόμενη οικονομική ενοποίηση της ΕΕ υπήρξε ένας από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ένωση.

Παρόλ' αυτά, η οικονομία της ΕΕ εξακολουθεί να μην αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες που δημιουργούνται με την κατάργηση των διαφόρων εμποδίων. Η Επιτροπή καθόρισε 12 μέτρα προτεραιότητας Englishfrançais για τη βελτίωση της κινητικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Τα μέτρα αυτά αναμένεται ότι θα προωθήσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση βοηθώντας τα άτομα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τα κεφάλαια να κυκλοφορούν πιο ελεύθερα από χώρα σε χώρα της ΕΕ.

Μια πιο ενοποιημένη αγορά θα βοηθήσει επίσης τις χώρες της ΕΕ να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις κοινωνικές και οικονομικές τους προκλήσεις και, παράλληλα, θα επισπεύσει την ανάκαμψη από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Οι προτεραιότητες είναι οι εξής:

 • να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, επιτρέποντας στις εταιρείες επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων να επενδύουν σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ,
 • να επανεξεταστεί η νομοθεσία, έτσι ώστε τα επαγγελματικά προσόντα να αναγνωρίζονται σε όλη την ΕΕ - μειώνοντας τα εμπόδια στην απασχόληση που δημιουργούνται σε άλλη χώρα,
 • να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας και των εφευρέσεων - μειώνοντας το κόστος και τη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις,
 • να θεσπιστούν διαδικασίες για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές μετά την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών σε άλλη χώρα της ΕΕ, αλλά και μέσω του Διαδικτύου,
 • να καθιερωθούν πανευρωπαϊκά πρότυπα στον τομέα των υπηρεσιών,
 • να βελτιωθούν οι υποδομές στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των επικοινωνιών, εντοπίζοντας στρατηγικά δίκτυα για στοχευμένες επενδύσεις,
 • να θεσπιστεί νομοθεσία για την αμοιβαία αναγνώριση των μεθόδων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και πιστοποίησης με στόχο την προώθηση της χρήσης του Διαδικτύου από τα άτομα, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες.
 • να ενθαρρυνθεί η κοινωνική επιχειρηματικότητα με την ανάπτυξη εταιρειών επενδύσεων κεφαλαίων σε εταιρείες που επιδιώκουν κοινωνικούς, δεοντολογικούς και περιβαλλοντικούς στόχους,
 • να αναπροσαρμοστούν οι φόροι επί της ενεργειακής βιομηχανίας, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια,
 • να γίνουν αυστηρότεροι οι κανόνες για τους υπαλλήλους που αποστέλλονται με απόσπαση από την εταιρεία τους σε άλλη χώρα της ΕΕ,
 • να απλουστευθούν οι λογιστικές οδηγίες για τις εταιρείες και να μειωθεί η γραφειοκρατία - ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις,
 • να διευκολυνθεί ο ανταγωνισμός των μικρών επιχειρήσεων για κρατικές συμβάσεις σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Τα σχετικά μέτρα θα ληφθούν μέσα στα προσεχή δύο χρόνια με βάση τις προτεραιότητες αυτές. Η Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει προτάσεις για ένα πανενωσιακό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας DeutschEnglishfrançais καθώς και για αναπροσαρμογή της ενεργειακής φορολογίας DeutschEnglishfrançais .

Περισσότερα για την οικονομική ενοποίηση της ΕΕ Deutsch (de) English (en) français (fr)

Πράξη για την Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι