Navigatsioonitee

Kaasata investeeringuid infrastruktuuri - 01/03/2011

Tee-ehitus© EL

ELi tagatisega projektivõlakirjad transporti, energeetikasse, Interneti- ja telekommunikatsioonivõrgustikesse tehtavate strateegiliste investeeringute toetamiseks

Strateegilise infrastruktuuri väljaarendamise soodustamiseks tahab komisjon tagada ettevõtjate väljastatavaid võlakirju suuremahuliste projektide rahastamiseks.

Suuremahulised infrastruktuuri projektid toovad kasu nii inimestele kui ka majandusele laiemalt. Kuid ülemaailmne finantskriis on raskendanud ettevõtjate juurdepääsu rahalistele vahenditele. Samuti on selle tagajärjel vähenenud riikide eelarved, piirates neid vahendeid, mida nad saaksid selliste projektide elluviimiseks laenata.

ELi tagatisega projektivõlakirjad võimaldaksid hajutada selliste suurte investeerijate nagu pensionifondid ja kindlustusettevõtted kõhklusi kõnealuste võlakirjade ostmisel.

Tagatised antaks vaid selliste infrastruktuuriprojektide puhul, mis on kooskõlas Euroopa 2020. aasta strateegiaga English , mis on ELi strateegia majanduskasvu soodustamiseks ning töökohtade loomiseks.

Komisjon jagaks tagatistega võetavaid riske Euroopa Investeerimispangaga. Euroopa Investeerimispank vaataks projektid läbi ning määraks kindlaks tagatise või laenu summa. Projektid peaksid olema majanduslikult ning tehniliselt elujõulised ning neil peaks olema potentsiaali tekitada stabiilseid ning suuremaid tulusid.

Eraettevõtted (mitte EL või EIP) pakuksid seejärel võlakirju investoritele.

Arukad, strateegilised invsteeringud

Järgmise kümne aasta jooksul oleks vaja ligikaudu 1,5-2 triljonit eurot, et uuendada Euroopa transpordi-, energeetika-, kiire Internetiühenduse ja telekommunikatsioonivõrgustikke.

Transpordi puhul on vajalikud investeeringud, et kõrvaldada peamised kitsaskohad, ehitada välja puuduolevad piiriülesed ühendused ning edendada erinevate transpordiliikide seoseid. Vaja on ka arukaid võrke, et tuua elekter piirkondadesse, kus seda vajatakse. Lairibaühendus peab saama kättesaadavaks kõigile ning kõikjal.

Enne finantskriisi tekkimist turgudel moodustas projektide rahastamine ning võlakirjad 10% asjaomasest turust. Võlakirju tagasid üldjuhul kindlustusettevõtted, kes aitasid neid muuta investoritele vastuvõetavaks. Selliseid tagatisi enam ei ole ning on väga tõenäoline, et need ei taastu nii pea.

ELi tagatisega projektivõlakirjad täidaksid lünga, täiendades selliseid olemasolevaid instrastruktuuri rahastamise allikaid nagu pangalaenud ning sihtfinantseerimine.

Järgmised sammud

Euroopa 2020. aasta strateegia projektivõlakirju käsitlev avalik konsultatsioon English on avatud ning kestab kuni 2. maini 2011. Selle raames saadavad arvamused ja ettepanekud võetakse arvesse projektivõlakirju käsitlevas ettepanekus, mis on kavas esitada käesoleva aasta juunis. ELi tagatisega projektivõlakirjad muutuksid kättesaadavaks 2014. aastal.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad