Navigatsioonitee

Avaldage arvamust investorite kaitsmise teemal - 08/12/2010

Väärtpaberihindu näitav arvutiekraan ja pliiatsit hoidev käsi © iStock/archives

Finantsinstrumentide turgude direktiivi ja finantsteenustega seotud sanktsioone käsitlevad avalikud konsultatsioonid.

Ülemaailmne majanduskriis nõudis ELilt kiiret tegutsemist finantsteenuste turgudel valitsevate puuduste kõrvaldamiseks ja stabiilsuse säilitamiseks.

Reformide eesmärk on ennetada samasuguse olukorra kordumist, nõudes finantssektori ettevõtetelt oma äritegevuse suuremat avatust. Samuti on reformide eesmärk tagada tõhusam regulatiivne järelevalve ja kaitsta tarbijaid.

Nüüd töötab EL selle nimel, et rakendada reformide teist etappi DeutschEnglishfrançais. Käimas on kahte peamist teemat käsitlevad avalikud konsultatsioonid.

Finantsinstrumentide turgude direktiiv

Finantsinstrumentide turgude direktiiv DeutschEnglishfrançais on kõikehõlmav raamistik investeerimisühingute tegevuse reguleerimiseks. Viimase kolme aasta jooksul, mil see on jõus olnud, on see tugevdanud investorite kaitset käsitlevaid eeskirju, võimaldades väärtpaberibörsidel ja investeerimisühingutel tegutseda hõlpsamini kogu ELi ühtse turu piires.

Direktiivi eesmärk on muuta väärtpaberiturg konkurentsivõimelisemaks, mis omakorda võib teenused investorite jaoks paremaks ja odavamaks muuta. Komisjon teeb ettepaneku vaadata kõnealused eeskirjad läbi, et kajastada turul toimunud hiljutisi muutusi, mis on uue tehnoloogia ja finantsinstrumentide kasutuselevõtu tulemuseks. Läbivaatamine peaks tagama kindla reguleeriva raamistiku ning aitama vältida lünkade tekkimise riski.

Finantsinstrumentide turgude direktiivi käsitlevas konsultatsioonis DeutschEnglishfrançais küsitakse, kuidas tuleks eeskirju ajakohastada, et hõlmata kõiki investeerimisteenuseid ja seonduvat tegevust, tugevdada järelevalvet ja kaitsta investoreid.

Konsultatsiooni tulemused kajastuvad komisjoni ettepanekutes, mis tehakse 2011. aasta mais.

Finantsteenustega seotud sanktsioonid

Teise konsultatsiooni raames oodatakse arvamusi uute ELi meetmete kohta, millega kehtestatakse minimaalsed sanktsioonid nende finantsteenuseid osutavate äriühingute suhtes, kes rikuvad eeskirju.

Praegu kohaldatakse ELi liikmesriikides eeskirjade rikkujate suhtes erinevaid karistusi ja täitenorme. Kriis juhtis ka tähelepanu ühtsuse puudumisele kõnealuste eeskirjade kohaldamise osas kogu ELis, julgustades asutama äriühinguid riikides, kus sanktsioonid olid kõige leebemad.

Komisjon teeb ettepaneku ühiste normide kohta seoses karistuste, trahvide ja jõustamisega kogu ELis. Ühised eeskirjad parandavad ühtse turu toimimist ning nendega tagatakse, et ELi finantseeskirjade rikkumise korral kohaldatakse tõhusaid sanktsioone.

Konsultatsiooni DeutschEnglishfrançais raames saadud märkused aitavad komisjonil teha otsuseid võimalike ettepanekute kohta, mis tehakse järmisel aastal.

Rohkem teavet finantsteenuste reformi kohta DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad