Navigačný riadok

Prísnejšie pravidlá pre rozpočtové deficity - 29/09/2010

Paleta zväzkov 5 eurových bankoviek @ EU

V reakcii na finančnú krízu Komisia predložila legislatívne návrhy na posilnenie a rozšírenie existujúcich nástrojov na koordináciu hospodárskej a fiškálnej politiky v EÚ.

Návrhom sa sleduje posilnenie Paktu o stabilite a raste (PSR) - tu sa pozornosť sústredí najmä na vládne dlhy a udržateľnosť verejných financií, ďalej rozšírenie dohľadu aj na makroekonomické nerovnováhy a účinnejšie presadzovanie dodržiavania predpisov prostredníctvom sankcií a stimulov.

Návrhy si nevyžiadajú zmeny zmlúv o EÚ, musia však získať podporu Rady a Európskeho parlamentu.

Monitorovanie úrovne verejných dlhov

Zavedie sa hodnotiaci ukazovateľ znižovania dlhu, aby sa zabezpečilo dodržiavanie PSR zo strany členských štátov - najmä pravidla o tom, že dlh nemôže prekročiť 60 % ich HDP. Na členské štáty EÚ, ktorých zadlženie prekročí hranicu 60 % HDP, sa použije postup pri nadmernom deficite po analýze rôznych faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu dlhu a budúce vyhliadky krajiny.

Posilnenie vnútroštátnych fiškálnych rámcov

Komisia takisto navrhuje posilniť vnútroštátne fiškálne pravidlá a viac ich zosúladiť s novými pravidlami o správe vecí verejných. Reforma by mala zabezpečiť súrodé účtovníctvo, zosúladenie fiškálnych pravidiel štátov s povinnosťami podľa zmluvy EÚ, prechod na viacročné plánovanie rozpočtu a zabezpečiť, aby sa fiškálny rámec vzťahoval na celý systém vládnych financií.

Prevencia proti makroekonomickej nestabilite a nápravné opatrenia

Finančná kríza nás poučila, že fiškálnu politiku nemožno izolovať. Z tohto dôvodu bude súčasťou širšieho makroekonomického dohľadu, ktorým sa má predchádzať nerovnováham a veľkým trvalejším odchýlkam v konkurencieschopnosti, pravidelné hodnotenie a výstražný mechanizmus. Po vydaní výstrahy uskutoční Komisia analýzu konkrétneho štátu a vydá odporúčania Rade o tom, ako sa s nestabilitou vysporiadať. Komisia môže takisto adresovať prvotnú výstrahu priamo dotknutej krajine. V obzvlášť závažných prípadoch môže Komisia navrhnúť zaradenie členského štátu do skupiny krajín v "stave nadmernej nerovnováhy", čo by znamenalo prísnejší dohľad nad uplatňovaním nápravných opatrení.

Posilnené presadzovanie

Posilnené presadzovanie dodržiavania predpisov tvorí jadro návrhov, v ktorých sa takisto predpokladá postupnosť sankcií pre previnilé štáty. Neúročené depozity sa v prípade opakovaného porušovania použijú ako pokuty.

Viac o hospodárskom riadení EÚ English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy