Ścieżka nawigacji

Zaostrzenie przepisów w sprawie deficytu budżetowego - 29/09/2010

Pliki banknotów o nominale 5 euro @ UE

W odpowiedzi na kryzys finansowy Komisja przedstawiła projekt nowych przepisów, które mają wzmocnić istniejące narzędzia koordynowania polityki gospodarczej i budżetowej oraz poszerzyć ich zakres.

Celem tego wniosku ustawodawczego jest wzmocnienie paktu stabilności i wzrostu, zwłaszcza poprzez położenie większego nacisku na dług publiczny i stabilność budżetową. W tym celu ma zostać zaostrzony nadzór nad przypadkami niestabilności makroekonomicznej, a egzekwowanie prawa ma być skuteczniejsze dzięki zastosowaniu sankcji i zachęt.

Propozycje te nie wymagałyby wprowadzenia zmian do Traktatu UE, ale musiałyby zostać zatwierdzone przez Radę i Parlament Europejski.

Monitorowanie poziomów zadłużenia publicznego

Aby zagwarantować, że kraje będą przestrzegały zasady wprowadzonej w pakcie stabilności i wzrostu dotyczącej nieprzekraczania progu zadłużenia równego 60 proc. swojego PKB, ustanowiony zostanie wskaźnik redukcji długu. Kraje UE, które przekroczyły ten próg, będą mogły zostać poddane tzw. procedurze nadmiernego deficytu, po przeanalizowaniu różnych czynników wpływających na jakość zadłużenia i perspektywy danego kraju.

Wzmocnienie krajowych ram budżetowych

Komisja proponuje również wzmocnienie krajowych ram budżetowych i lepsze ich dostosowanie do nowych zasad zarządzania gospodarczego. Reformy mogą obejmować ujednolicenie metod rachunkowości, dostosowanie krajowych przepisów budżetowych do wymogów zawartych w Traktacie UE, zmianę planowania budżetowego na wieloletnie oraz objęcie ramami budżetowymi całego systemu finansów publicznych.

Zapobieganie niestabilności makroekonomicznej i jej korygowanie

Kolejnym wnioskiem, jaki można wyciągnąć z kryzysu, jest to, że polityce budżetowej należy się przyglądać, uwzględniając jej kontekst. Polepszony, szerszy nadzór makroekonomiczny w celu uniknięcia przypadków dużej niestabilności i poważnych i utrzymujących się różnic w konkurencyjności obejmowałby zatem regularną ocenę i mechanizm ostrzegania. W przypadku uruchomienia tego mechanizmu Komisja sporządzałaby odpowiednią dla danego kraju analizę i zalecenia dla Rady dotyczące sposobu, w jaki należy zaradzić niestabilności. Mogłaby także wystosować wczesne ostrzeżenie skierowane bezpośrednio do tego kraju. W szczególnie poważnych przypadkach Komisja mogłaby zalecić zaklasyfikowanie państwa członkowskiego jako znajdującego się w "sytuacji nadmiernego zaburzenia równowagi", co pociągałoby za sobą ściślejszy nadzór nad działaniami naprawczymi.

Skuteczniejsze egzekwowanie prawa

Skuteczniejsze egzekwowanie prawa jest zasadniczym elementem tego projektu przepisów, który przewiduje również system stopniowych sankcji dla krajów, które złamały zasady. W razie powtarzających się przypadków nieprzestrzegania zasad nieoprocentowane depozyty zamieniane byłyby na grzywny.

Więcej na temat zarządzania gospodarczego w UE English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki