Navigatsioonitee

Rangemad eeskirjad riikide eelarvepuudujääkide puhul - 29/09/2010

5-euroste rahatähtede pakk @ EL

Vastusena finantskriisile esitas komisjon ettepanekud, mille eesmärk tugevdada ning laiendada olemasolevaid vahendeid majanduse ja eelarvepoliitika koordineerimiseks ELis.

Ettepanekute eesmärk on tõhustada stabiilsuse ja majanduskasvu pakti, keskendudes eelkõige valitsemissektori võla ning riigi rahanduse jätkusuutlikkusega seotud küsimustele ning laiendades makromajandusliku stabiilsuse järelevalvet. Samuti soovitatakse ettepanekutes asjaomaste meetmete jõustamist tõhustada sanktsioonide ning stiimulite kaudu.

Ettepanekud ei eelda muudatusi ELi asutamislepingutes, kuid need vajavad nii nõukogu kui ka Euroopa Parlamendi heakskiitu.

Valitsemissektori võla tasemete seire

Selleks, et riigid peaksid kinni stabiilsuse ja kasvu paktiga kehtestatud nõudest hoida valitsemissektori võlg alla 60% SKPst, võetakse võla vähendamiseks kasutusele kontrollväärtus. ELi liikmesriikide suhtes, kelle võla suhe on üle 60% SKPst, võidakse algatatada ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus pärast seda, kui on on analüüsitud erinevaid tegureid, mis mõjutavad võla kvaliteeti ning riikide tuleviku väljavaateid.

Riikide eelarveraamistike tugevdamine

Komisjon teeb samuti ettepaneku tugevdada riikide eelarveraamistikke ning kohandada neid vastavalt majanduse juhtimist käsitlevatele uutele eeskirjadele. Reformid peaksid muu hulgas tagama järjepideva raamatupidamisarvestuse, riikide eelarve-eeskirjade kooskõlla viimise ELi lepingust tulenevate kohustustega, ülemineku eelarve mitmeaastasele kavandamisele, ning selle, et eelarveraamistik hõlmab kogu valitsemissektori finantssüsteemi.

Makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamine ja kõrvaldamine

Veel üks finantskriisi õppetund − eelarvepoliitikat ei saa kunagi käsitleda eraldiseisvana. Tõhustatud laiem makromajanduslik järelevalve suurema tasakaalustamatuse ning jätkuvate konkurentsivõime erinevuste ärahoidmiseks tähendaks seega korrapäraste hindamiste ning häiremehhanismi kasutuselevõttu. Kui häire on antud, koostab komisjon riigipõhise analüüsi ning esitab nõukogule soovitused selle kohta, kuidas asjaomast tasakaalustamatust lahendada. Komisjon võib samuti anda varajase hoiatuse asjaomasele riigile. Eriti tõsiste juhtumite korral soovitab komisjon teha otsuse, et liikmesriigil on ülemäärane tasakaaluhälve, mis tähendaks rangemat järelevalvet parandusmeetmete üle.

Jõustamismeetmed

Tõhusam jõustamine on ettepanekutes kesksel kohal ning samuti on ette nähtud järkjärguliste sanktsioonide rakendamine eeskirju mitte täitvate riikide suhtes. Intressita hoiused arvestatakse ümber trahvideks eeskirjade korduvate rikkumiste korral.

Lugege täiendavalt ELi majanduse juhtimise kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad