Διαδρομή πλοήγησης

Αυστηρότεροι κανόνες για το δημοσιονομικό έλλειμμα - 29/09/2010

Δεσμίδες χαρτονομισμάτων 5 ευρώ @ EU

Για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Επιτροπή προωθεί νομοθετικές προτάσεις με στόχο την ενίσχυση και την επέκταση των εργαλείων συντονισμού της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής στην ΕΕ.

Στόχος των προτάσεων είναι η ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), με τη λήψη μέτρων που αφορούν κυρίως το δημόσιο χρέος και τη βιωσιμότητα του προϋπολογισμού, καθώς και η επέκταση της εποπτείας και στις μακροοικονομικές ανισορροπίες και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κανόνων μέσω της καθιέρωσης κυρώσεων και κινήτρων.

Οι προτάσεις δεν απαιτούν τροποποίηση της Συνθήκης ΕΕ, πρέπει όμως να εγκριθούν από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Παρακολούθηση των επιπέδων του δημοσίου χρέους

Για να διασφαλιστεί καλύτερα η τήρηση των κανόνων του ΣΣΑ από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους οποίους το χρέος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ τους, αναμένεται να λειτουργήσει ένα σημείο αναφοράς για τη μείωση του χρέους. Τα κράτη μέλη με συντελεστές χρέους που υπερβαίνουν το 60% του ΑΕΠ θα μπορούν να υπάγονται σε "διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος" μετά από ανάλυση διάφορων παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την ποιότητα του χρέους και τις μελλοντικές προοπτικές της χώρας.

Ενίσχυση του δημοσιονομικού πλαισίου κάθε χώρας

Η Επιτροπή προτείνει επίσης την ενίσχυση του δημοσιονομικού πλαισίου κάθε χώρας και την καλύτερη ευθυγράμμισή του με τους νέους κανόνες διακυβέρνησης. Οι μεταρρυθμίσεις θα αφορούν τη σταθερότητα των λογιστικών μεθόδων, την ευθυγράμμιση των εθνικών δημοσιονομικών κανόνων με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η Συνθήκη ΕΕ, την καθιέρωση πολυετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού και τη διασφάλιση ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο θα καλύπτει ολόκληρο το σύστημα των δημόσιων οικονομικών.

Πρόληψη και διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών

Η κρίση μας δίδαξε ότι η δημοσιονομική πολιτική δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μεμονωμένα. Ως εκ τούτου, η βελτιωμένη γενικότερη μακροοικονομική επιτήρηση, ώστε να αποφεύγονται μεγάλες ανισορροπίες καθώς και σημαντικές και επίμονες αποκλίσεις στην ανταγωνιστικότητα, θα πρέπει να περιλαμβάνει τακτικές αξιολογήσεις και έναν μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης. Μόλις υπάρξει προειδοποίηση, η Επιτροπή θα πραγματοποιεί ανάλυση της κατάστασης στη σχετική χώρα και θα διατυπώνει συστάσεις στο Συμβούλιο για τον τρόπο αντιμετώπισης των ανισορροπιών. Θα μπορεί επίσης να στέλνει έγκαιρη προειδοποίηση απευθείας στη σχετική χώρα. Σε ιδιαιτέρως σοβαρές περιπτώσεις, η Επιτροπή θα μπορεί να προτείνει την υπαγωγή του κράτους μέλους σε "κατάσταση υπερβολικών ανισορροπιών" με αποτέλεσμα την άσκηση αυστηρότερης επιτήρησης των διορθωτικών μέτρων.

Αυστηρότερη επιβολή των μέτρων

Η αυστηρότερη επιβολή των μέτρων συνιστά κύριο μέρος των προτάσεων οι οποίες προβλέπουν επίσης ένα σύνολο σταδιακών κυρώσεων για τις χώρες που δεν συμμορφώνονται. Οι άτοκες καταθέσεις θα μετατρέπονται σε πρόστιμα σε περιπτώσεις επανειλημμένης μη συμμόρφωσης.

Περισσότερα για την οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι