Cesta

Přísnější pravidla pro schodky státních rozpočtů - 29/09/2010

Balíčky nových pětieurových bankovek @ EU

V reakci na finanční krizi předložila Evropská komise návrhy na posílení a rozšíření stávajících nástrojů koordinace hospodářské a fiskální politiky.

Pakt stability a růstu by měl v budoucnu věnovat větší pozornost veřejnému zadlužení a fiskální udržitelnosti. Návrh na jeho zpřísnění rozšiřuje záběr dohledu na případy makroekonomické nerovnováhy a předpokládá systém sankcí a pobídek, jež by měl zvýšit účinnost prosazování pravidel.

Návrhy si nevyžadují provedení změn Smlouvy o EU, ale musí projít schvalovacím procesem v Radě a v Evropském parlamentu.

Monitorování veřejného zadlužení

Podle návrhu by se zavedla referenční hodnota pro minimální tempo snižování dluhu. To by mělo zajistit, že členské státy budou respektovat pravidlo, že jejich státní dluh nemá překročit 60 % jejich HDP, jak stanoví Pakt. Proti státům, které by tuto hranici překročily, by mohl být po analýze faktorů ovlivňujících povahu dluhu a ekonomický výhled zahájen tzv. postup při nadměrném schodku.

Posílení vnitrostátních fiskálních rámců

Komise také navrhuje posílit fiskální rámce jednotlivých členských států a lépe je přizpůsobit novým pravidlům řízení. Reforma by spočívala ve sjednocení účetních pravidel, přizpůsobení vnitrostátních fiskálních předpisů podmínkám stanoveným Smlouvou o EU, přechod na víceleté plánování rozpočtu a zajištění toho, aby fiskální rámec zahrnoval celý systém veřejných financí.

Předcházení případům makroekonomické nerovnováhy a jejich náprava

Další změna by spočívala v tom, že fiskální politika by nebyla oddělena od ostatních oblastí. Zdokonalený širší makroekonomický dohled zacílený na eliminaci nerovnováhy a závažných a dlouhotrvajících rozdílů ve vývoji konkurenceschopnosti by obnášel pravidelné posuzování rizik a mechanismus včasného varování. Na základě varování by Komise provedla důkladnou analýzu situace v dotčené zemi a poskytla doporučení Evropské radě ohledně jejího řešení. Mohla by též vydat včasné varování přímo dotčeném státu. V nejzávažnějších případech by Komise mohla u členského státu doporučit konstatování "stavu nadměrné nerovnováhy", což by mělo za následek přísnější dohled nebo nápravná opatření.

Skutečně účinné prosazování ekonomického dohledu

Stěžejní částí návrhu je požadavek na přísnější prosazování pravidel. Návrh předpokládá zavedení postupných finančních sankcí, jež by byly členským státům ukládány za případné nedodržení. Při opakovaném porušení by byl požadován neúročený vklad.

Více informací o řízení ekonomiky EU English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy