Navigatsioonitee

Finantsreform: Kus me oleme? - 10/09/2010

Standard and Poor's kasumiootus New Yorki börsi ekraanil © Reporters

Finantsreformi programm peab eelolevatel kuudel läbima olulise testi

Sügisel jätkab EL tööd Euroopa finantsvaldkonna reguleerimise süsteemi põhjaliku ülevaatamisega. Palju olulisi meetmeid on juba vastu võetud, näiteks seoses krediidireitinguagentuuride parema järelevalvega ning pankade ja investeerimisettevõtete makstavate boonuste piirmääradega. Samas on 2010. aastal teha veel palju tööd.

Mitmed olulised õigusaktid ootavad lõplikku heakskiitmist ning ka muud reformi osad on väljatöötamisel. Komisjoni eesmärk on esitada ülejäänud ettepanekud käesoleva aasta lõpuks ning ta kutsub ELi liikmesriike ja Euroopa Parlamenti üles need dokumendid vastu võtma 2011. aasta lõpuks.

Peagi ilmuva õigusliku ettepaneku eesmärk on tagada tuletisinstrumentidega (s.o finantstoodetega, mille väärtus tugineb aluseksolevatele varadele) kauplemisel suurem läbipaistvus ja turvalisus.

Samuti on tulekul ettepanek, milles käsitletakse finantsinstrumentide lühikeseks müümist, hõlmates ka krediidiriski ülekandetehinguid seoses riiklike võlapaberitega. Lühikeseks müümine kui kauplemispraktika võib olla kasulik ja õiguspärane, kuid arvatakse, et sellel võis olla laenukriisi süvendav toime.

Mis puutub juba n.ö laual olevatesse meetmetesse, siis on ELi liikmesriikide valitsused ja Euroopa Parlament väga lähedal lõplikule kokkuleppele, mis käsitleb uut Euroopa finantsjärelevalve süsteemi DeutschEnglishfrançais . See hõlmab asjaomase organi loomist ELi kui terviku finantssüsteemis ilmnevate kogu süsteemi hõlmavate ohtude jälgimiseks ning kolme uue Euroopa järelevalveasutuse loomist, mis jälgivad ja koordineerivad liikmesriikide poolt teostatavat seiret panganduses, kindlustuses ja finantsturgudel.

Veel ühe praegu läbirääkimiste etapis oleva olulise õigusakti eesmärk on reguleerida riskihajutamisfondide DeutschEnglishfrançais ja muude alternatiivsete investeerimisfondide tegevust, mida kasutavad professionaalsed ja institutsionaalsed investorid.

Kooskõlas rahvusvahelisel tasandil toimuva tööga on EL asumas üle vaatama pankade ja investeerimisfirmade kapitalinõudeid DeutschEnglishfrançais , et tagada kõikide finantsasutuste puhul vajalike finantsreservide olemasolu. Finantskriisi tõttu on olemasolevaid õigusakte juba kaks korda muudetud, kuid seda on vaja veel teha.

EL kavatseb vaadata üle ka krediidireitinguagentuuridele DeutschEnglishfrançais kehtestatud eeskirjad. Krediidireitinguagentuuride registreerimist ja järelevalvet käsitlevad eeskirjad kehtestati 2008. aasta kriisi järel.

Finantskriisi algusetapis tugevdas EL tagatisi pangas hoitavatele vahenditele DeutschEnglishfrançais , millega ta parandas klientide turvatunnet ja ennetas võimalikke pangavahetusi. Juulis tegi komisjon ettepaneku asjaomaste õigusaktide põhjalikuks läbivaatamiseks, et kiirendada väljamakseid ja tagada ELi liikmesriikides vajalike vahendite olemasolu tagatiste pakkumiseks.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad