Navigatsioonitee

Finantssektor: tulevaste kriiside ennetamine - 02/06/2010

Standard and Poor's kasumit illustreerivad näitajad New Yorgi väärtpaberibörsil © Reporters

Reitinguagentuuride üle-euroopalist järelevalvet käsitlevad uued õigusaktid ning avalik arutelu finantsasutuste juhtimise kohta.

Krediidireitinguasutusi DeutschEnglishfrançais käsitlevate eeskirjade eelnõu oli päevakorras juba ELi uue finantssektori järelevalvesüsteemi raames. Selle kiitsid eelmisel aastal heaks ka ELi liikmesriikide juhid. Vajadus asjaomaste eraettevõtete tugevama järelevalve järele on aktuaalne.

Investorid toetuvad reitinguagentuuridele esitatavale teabele varaga seotud riskide kohta. Agentuurid on finantsturgude stabiilsuse seisukohalt väga olulised ning neil on suur mõju seoses krediidi kättesaadavuse ning maksumusega. Asjaomaseid agentuure on kritiseeritud finantskriisi tekkele kaasaaitamise eest, kui nad alahindasid riske. Samuti on neid süüdistatud Kreeka võlakriisi tekke soodustamises.

Siiani on suurem osa finantsjärelevalvest toimunud liikmesriikide tasandil. Uue süsteemi raames kutsutakse üles Euroopa järelevalveasutuse DeutschEnglishfrançais loomisele, millel oleks otsene ning täielik ülevaade ELis registreeritud reitinguagentuuride, sealhulgas ka väljaspool ELi asuvate agentuuride Euroopa filiaalide kohta. Kolme kõige populaarsema agentuuri - Fitch, Moody's ja Standard & Poor's - peakorterid asuvad New Yorgis.

Täna esitatud meetmete raames oleks eeldatavasti 2011. aastal loodaval ning käivitataval väärtpaberiturujärelevalveasutusel õigus algatada uurimisi, viia läbi kontrolle ning esitada ettepanekuid määratavate karistuste ning trahvide kohta. Krediidiasutused, pangad ja investeerimisettevõtted peaksid teabe tegema kättesaadavaks nendele agentuuridele, mida nad ise ei kasuta, et viimased saaksid koostada sõltumatud reitingud.

Reitinguagentuuride tsentraliseeritud järelevalvega loodetakse saavutada tehingute suurem läbipaistvus, tõhusam investorite kaitse ning suurem konkurents krediidireitinguasutuste vahel.

Komisjon algatas ka avaliku arutelu DeutschEnglishfrançais äriühingu üldjuhtimise eeskirjade kohta finantssektoris, sealhulgas nii pankade kui ka kindlustusettevõtete puhul. Küsimused käsitlevad muu hulgas ka seda, kuidas kontrollida tippjuhte ning kaasata finantsjärelevalve ametnikke äriühingute üldjuhtimisse.

EL soovib samuti tagasisidet selle kohta, kuidas tasustada pankureid, julgustamata neid võtma liigseid riske. Komisjon on esitanud soovitused palgapoliitika kohta, kuid täna avaldatud kahes ELi aruandes märgitakse, et paljud riigid ei ole veel asjaomaseid soovitusi arvesse võtnud.

Täiendav teave äriühinguõiguse ning äriühingu üldjuhtimise kohta DeutschEnglishfrançais

Lugege täiendavalt ELi finantsteenuste poliitika kohta DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad