Navigatsioonitee

Võeti vastu Euroopa 2020. aasta eesmärgid - 26/03/2010

Nõukogu hoone peegelaknad, Brüssel © EU

ELi liidrid otsustasid teha rohkem koostööd majanduspoliitika valdkonnas. See on osa strateegiast suurema majanduskasvu saavutamiseks järgmise kümne aasta jooksul.

Otsus võeti vastu Brüsselis toimunud kohtumisel, kus riigijuhid arutasid esimest korda ametlikult strateegiat „Euroopa aastal 2020”, mille komisjon esitas veebruaris.

Oma ühisavalduses teatasid nad, et leppisid kokku kõnealuse kava enamikes elementides, sealhulgas liikmesriikide ja ELi majanduspoliitika paremas koordineerimises. Riigijuhtide sõnul on majanduskoostöö tõhustamine vajalik finantskriisist taastumiseks ning pikaajaliste probleemidega, nagu globaliseerumine, kliimamuutused ja vananev elanikkond, toimetulekuks.

Samuti leppisid nad kokku kolmes kvantitatiivses eesmärgis tööhõive suurendamiseks, teadus- ja arendustegevusse suunatavate kulutuste suurendamiseks ning ELi võetud keskkonnaalaste kohustuste täitmiseks. Kahte komisjoni esitatud eesmärki – parandada haridustaset ja sotsiaalset kaasatust – täpsustatakse juunis toimuval tippkohtumisel.

Riigijuhid nõustusid komisjoni soovitusega kehtestada kogu ELi hõlmavatele eesmärkidele tuginedes riiklikud eesmärgid. Eelmise 10-aastase majandusstrateegia puhul seda ei tehtud. Komisjon osaleb kõnealuseid eesmärke käsitlevates aruteludes, kuid lõpliku otsuse teevad liikmesriikide valitsused.

Vastavaid arvnäitajaid on kavas arutada juunis ning kui liikmesriikide eesmärkide summa on väiksem kui ELi eesmärgid, siis võidakse kaaluda meetmete võtmist ELi tasandil.

Liikmesriigid peavad ka koostama üksikasjalikud kavad selle kohta, kuidas nad kavatsevad oma eesmärgid saavutada. Need riiklikud reformikavad peavad käsitlema ka majanduskasvu piiravate takistuste kõrvaldamist. Tulemusi jälgitakse ja ELi tasandil avaldatakse aastaaruanded.

Pärast euroala liikmesriikide kokkuleppe saavutamist majanduskriisis oleva Kreeka abistamiseks, palus nõukogu komisjonil esitada juuniks ettepanekud euroala riikide omavahelise koordineerimise täiustamiseks. Euro väärtus on viimastel kuudel langenud, kuna investoritele teeb muret Kreeka ning muude riikide suur valitsemissektori võlg.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad