Navigatsioonitee

Euroopa 2020: komisjon esitab uue majandusstrateegia - 03/03/2010

President Barroso © EU

Komisjon esitab 10 aasta strateegia Euroopa majanduse elavdamiseks, nähes ette arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu, mis põhineb liikmesriikide ja ELi poliitika paremal koordineerimisel

ELi ajaloo pikima ja sügavaima majanduslanguse lõppedes viitab komisjon oma kauaoodatud kavas „Euroopa 2020” DeutschEnglishespañolfrançaisitaliano eelseisvatele tõsistele väljakutsetele. Majanduskriis on toonud välja tõsised puudused majanduses, millele avaldasid juba niigi survet globaliseerumine, ressursside piiratus ja vananev elanikkond. Komisjoni arvates on need probleemid lahendatavad, kui Euroopa on valmis muutusteks keskkonnasõbralikuma ja innovatiivsema turu suunas, mis edendab sotsiaalset heaolu.

Strateegia keskmes on vähese süsinikdioksiidiheitega tööstuse edendamine, investeerimine uute toodete väljaarendamisse, digitaalmajanduse arendamine ning hariduse ja koolituse moderniseerimine. Strateegias on esitatud viis kvantitatiivset eesmärki, sealhulgas tööhõive määra tõstmine 75 %-ni (praegu 69 %), ning teadus- ja arendustegevusse suunatavate kulutuste suurendamine 3 %-ni sisemajanduse koguproduktist (praegu ainult 2 %, mis on oluliselt vähem kui USAs või Jaapanis).

Samuti kinnitatakse kavas ELi kliimamuutusega seotud eesmärke (20/20/20), mis on juba ühed ambitsioonikaimad maailmas, ning tehakse ettepanek võtta eesmärgiks vähendada vaesust 25 % (mis vähendaks vaesuses elavate inimeste arvu 20 miljoni võrra).

Komisjon soovitab teha jõupingutusi koolist väljalangevuse määra vähendamiseks alla 10 % (praegu 15 %) ning suurendada kõrgharidust omavate 30ndates eluaastates noorte osakaalu 40 %-ni (praegu 31 %).

Kavas tehakse ettepanek leppida kokku riiklikes eesmärkides, mille puhul võetaks arvesse iga liikmesriigi olukorda, aidates samal ajal saavutada ELile tervikuna seatud eesmärke. Komisjon jälgib tehtavaid edusamme ning esitab ebapiisava tegevuse puhul hoiatusi.

EL kontrollib juba riikide rahandust, et vältida puudujääke, mis võiksid ohustada euroala. Uus kava läheks aga veelgi kaugemale, hõlmates ka muid ELi konkurentsivõimet kahjustada võivaid küsimusi.

Strateegias esitatakse seitse ulatuslikku algatust majanduskasvu ja tööhõive edendamiseks. Need hõlmavad muuhulgas paremate tingimuste loomist ning rahaliste vahendite võimaldamist teadus- ja arendustegevuseks, kiire internetiühenduse ulatuslikumat kättesaadavust ning taastuvate energiaalikate laialdasemat kasutust.

Valitsusjuhid peaksid üldist lähenemist arutama sellel kuul toimuval kohtumisel. Üksikasjad, sealhulgas riiklikud eesmärgid, tuleksid arutlusele mõnel käesoleva aasta tippkohtumisel (võimalik, et juunis).

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad