Navigatsioonitee

Kuidas meil tegelikult läheb? - 08/09/2009

Mündid ajalehe rahandusrubriigi  leheküljel ©EC

EL otsib majandustulemuste hindamiseks uusi meetodeid, mis paneksid suuremat rõhku heaolu sotsiaalsetele ja keskkonnaalastele tahkudele.

Aastakümneid on edukust mõõdetud majanduslike näitajatega, nagu sisemajanduse koguprodukt (SKP). Nüüd on Euroopa Komisjonil kavas võtta kasutusele uus lähenemisviis DeutschEnglishfrançais majandustulemuste hindamiseks ELis. Suure depressiooni ajast välja kasvanud mõiste SKP viitab kõikide riigi poolt asjaomasel aastal toodetud ja pakutud toodete ning teenuste väärtusele. Kuigi see on hea vahend tootmise mõõtmiseks, on sellel tõsised puudujäägid üldise heaolu mõõdupuuna.

Probleem seisneb selles, et SKP hõlmab kõiki majandustegevusi, sealhulgas ka neid, mis kahjustavad keskkonda ja ohustavad inimesi. Näiteks osutuvad sõjad ja loodusõnnetused tänu ülesehitustöödest tingitud kasvule lõppkokkuvõttes majanduse jaoks kasulikuks.

Samuti ei väljenda SKP rahva jõukuse jaotumist. Paljudes suhteliselt kõrge SKP-ga riikides on erinevused rikaste ja vaeste vahel murettekitavalt suured.

Inimesed on hakanud üha enam mõistma, et majanduskasvu kvaliteet on niisama oluline kui selle kvantiteet. Hiljutise uuringu kohaselt arvab rohkem kui kaks kolmandikku eurooplastest, et valitsused peaksid panema suurmat rõhku heaolu sotsiaalsetele ja keskkonnaalastele aspektidele. Küsimus on selles, kuidas neid mõõta.

Komisjon kavatseb töötada välja kõikehõlmava keskkonnaindeksi, mis hõlmab kliimamuutust, bioloogilist mitmekesisust, õhusaastet, veekasutust ja jäätmeid. Samuti rõhutab komisjon vajadust täpsema teabe järele majanduslike erinevuste kohta. Suurendatakse jõupingutusi andmete õigeaegsuse parandamiseks ning peamiste saasteainete ja taastuvate loodusvarade piirmäärade väljaselgitamiseks.

Alternatiivid SKP-le – lisateave DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad